24.6.2010 klo 10:35
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö pyytää Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi maankäyttö- ja rakennuslain (myöhemmin MRL) muuttamisesta. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Esityksen taustaa ja keskeiset ehdotukset

Esitysluonnos pohjautuu Matti Auran työryhmän syksyllä 2009 ympäristöministeriölle laatimaan raporttiin. Työryhmä päätyi arviossaan siihen, ettei nykyinen ohjausjärjestelmä vastaa kaupan ohjaukseen kohdistuviin vaatimuksiin. Lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskauppaa koskeviin säännöksiin.

Muutosehdotukset tähtäävät erityisesti yhdyskuntiin ja liikenteeseen voimakkaimmin vaikuttavien suurten seudullisten kaupan yksiköiden ohjauksen tehostamiseen niin, että maakuntakaavoituksen asemaa vahvistetaan kaupan ohjauksessa, ja ohjaus laajennetaan koskemaan kaikkea vähittäiskauppaa. Tämä koskisi voimassa olevasta laista poiketen myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Ehdotuksen mukaan maakuntakaavassa tulisi osoittaa seudullisen kaupan yksiköiden mitoitus.

Yleistä

Hallituksen esitysluonnoksessa MRL:n vähittäiskauppaa koskevat säännösmuutosehdotukset ovat pääasiallisesti oikeasuuntaisia, ja niiden voimaan saattamisen voidaan arvioida johtavan kaupan sijainnin ohjauksen pelisääntöjen selkeyden ja läpinäkyvyyden lisääntymiseen. On kannatettavaa, että laki ohjaisi jatkossa keskustojen kehittämistä nykyistä selkeämmin. Katsomme, että kaupan suuryksiköt on sijoitettava keskustaan tai sen välittömään läheisyyteen ottaen kuitenkin huomioon kaupan laatu. Tulkinnanvaraisuuksien välttämiseksi käsitettä keskusta olisi hyvä vielä täsmentää.

Se, ettei suuryksiköiden kokorajaa ehdoteta muutettavaksi, on lähtökohtaisesti kaupan sijainnin ohjauksen kannalta keskeistä ja perusteltua. Katsomme kuitenkin, että perusteita asettaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupalle sama kokoraja kuin muulle vähittäiskaupalle, ei ole riittävällä tavalla tuotu esityksessä esille. Lähtökohtana tulisi olla jatkossakin tilaa vaativan kaupan oma sääntely ja sen kehittäminen. Viittamme tämän kysymyksen osalta Erikoiskaupan Liiton lausuntoon asiasta.

Kaavoitus ja kilpailuvaikutuksiin perustuva maankäytön suunnittelu

Kaavoituksella on merkittävä vaikutus yritysten markkinoille pääsyn ja jo markkinoilla toimivien yritysten kilpailuedellytysten kannalta. Tämän vuoksi maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön sekä kuntien päätöksenteon tulee kohdella kaikkia yrityksiä tasapuolisesti. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät saa olla kaavapäätöksiä tehtäessä suuria yrityksiä ja kauppaketjuja heikommassa asemassa. Tähän on syytä kiinnittää huomiota kaavoitusprosessissa, koska sillä on merkitystä markkinoiden toimivuuteen sekä kilpailuun ja tätä kautta myös kuntalaisten lähipalveluiden saatavuuteen. Kaavoituksesta syntyviä kilpailuvaikutuksia tulisikin arvioida ja seurata nykyistä monipuolisemmin ja avoimemmin.

Kaavoituksessa tulee niin maakunta- kuin kuntatasollakin kiinnittää huomiota nykyistä enemmän kaupan tarjonnan moninaisuuteen. Kaupan sijainnin ohjauksen ja suuryksiköiden mitoituksen on perustuttava perusteellisiin kilpailuvaikutusten arviointeihin. Lisäksi olisi huolehdittava siitä, että pienten ja keskisuurten yritysten asema ja tarpeet huomioidaan riittävästi kaavapäätöksissä. Pk-yrityksille on kilpailun ja palvelujen saatavuuden turvaamiseksi kaavoitettava kilpailukykyisiä liikepaikkoja. Tämä edellyttää entistä avoimempaa viranomaistoimintaa sekä yritysten kuulemista kaavapäätöksiä tehtäessä.

Kilpailuvaikutusten arviointi voidaan toteuttaa luontevimmin osana palveluverkkoselvitystä. Palveluverkkoselvityksen laatiminen perustuu kuitenkin vapaaehtoisuuteen, eikä niitä ole aina laadittu ilmeisestä tarpeesta huolimatta. Kaupan ja kilpailun työryhmän raportissa (Ympäristöministeriön raportteja 26/2007) nimenomaan todetaan, että kilpailunäkökulma on jäänyt taka-alalle kaavojen valmistelussa. Viranomaisilla on mahdollisuus halutessaan vaikuttaa kilpailun edellytyksiin kaavoituksessa.

Koska kilpailuvaikutusten vapaaehtoinen selvittäminen ei ole tällä hetkellä riittävällä tasolla, maankäyttö- ja rakennuslakiin tulee sisältyä selkeä velvoite kaavoituksen kilpailuvaikutusten arvioimiseksi. Laissa olevat yleiset säännökset elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomioon ottamisesta kaavoituksessa (MRL 1:5, 4:28, 5:39, puuttuu asemakaavan osalta, MRL 7:54), ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Katsomme, että tätä epäkohtaa ei voida poistaa erilaisten ohjeiden ja oppaiden laatimisella.

Tämän vuoksi esitämme, että maankäyttö- ja rakennuslakiin lisätään seuraavan sisältöinen kohta: ”Kaavaa laadittaessa on otattava huomioon maakunnan/kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä vaikutukset markkinoiden toimintaan”. Lisäys voidaan toteuttaa joko ottamalla se lain yleisiin säännöksiin tai jokaisen kaavamuodon osalta erikseen. On tärkeää, että yritysvaikutusten arviointivelvollisuus ulotetaan koskemaan myös maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotetun uuden 9 a luvun vähittäiskauppaa koskevia säännöksiä.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies