9.7.2015 klo 10:21
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tilintarkastajan vuosimaksuta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian taustaa

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa tilintarkastajien vuosimaksua ja laadunvalvonnan maksuja koskevasta esityksestä, joka liittyy tilintarkastuslain uudistukseen. Uudistuksessa nykyisin erilliset julkisen ja yksityisen sektorin tilintarkastajajärjestelmät yhdistetään ja tilintarkastajien valvonta keskitetään Patentti- ja rekisterihallituksen yhteydessä toimivalle Tilintarkastusvalvonnalle.

Tilintarkastajan vuosimaksun ja laadunvalvonnan maksujen määrittäminen

Uusi tilintarkastajien valvontajärjestelmä käsittää sekä julkisen että yksityisen sektorin tilintarkastajiin kohdistuvan valvonnan. Hallitusesitysluonnoksessa tilintarkastajien valvonnan maksuperusteita ehdotetaan muutettavaksi siten, että ne määräytyvät julkisen ja yksityisen sektorin tilintarkastajille yhtenäisin perustein. PIE yhteisöjä tarkastavien tilintarkastajien valvontamaksu ehdotetaan määrättävän kyseisten tarkastustoimintojen liikevaihdon mukaan. Nykyisin PIE yhteisöjä tarkastavien tilintarkastajien valvontamaksut määräytyvät tarkastettavan kohteen mukaan.

Tilintarkastajien valvonnan maksuihin esitetyt muutokset kohdistuvat etenkin JHTT tilintarkastajiin, joiden valvontamaksu nousee ja PIE yhteisöjen tilintarkastajiin, joiden valvontamaksun määräytymisperuste muuttuu.

Mielestämme tilintarkastajan valvonnasta määrättävien maksujen tulisi lähtökohtaisesti perustua valvonnan aiheuttamaan työmäärään ja tarkastettavan toiminnon vaativuuteen. Hallitusesitysluonnoksen yhteydessä olisi ollut hyvä esittää maksujen määräytymisperusteiden vaihtoehdot tarkemmin ja selvittää minkälaisia vaikutuksia JHTT tilintarkastajien maksujen nousulla ja PIE yhteisöjen tarkastajien maksuperusteen muutoksella tulee olemaan. Lisäksi tulisi selvittää, minkälaisia vaikutuksia maksujen korotuksesta voi seurata tilintarkastuspalveluita käyttäville yrityksille.

Yksityisen ja julkisen tilintarkastajajärjestelmän yhdistämisen katsottiin lisäävän pk-yritysten mahdollisuuksia saada yhtiöönsä tilintarkastaja myös haja-asutusalueilla kun JHTT tilintarkastajat saisivat samat oikeudet kuin HTM tilintarkastaja. Valvontamaksujen nousu voi kuitenkin vähentää tilintarkastajien määrää jouduttamalla ikääntyvien tilintarkastajien jäämistä eläkkeelle ja sivutoimisten tilintarkastajien osalta toiminnan päättämistä. Tällaisiin vaikutuksiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota asian jatkovalmistelussa.

Tilintarkastusvalvonnasta aiheutuvat kulut

Tilintarkastusvalvonnan kulujen arvioidaan pysyvän uudessa järjestelmässä samansuuruisina kuin nykyisessä järjestelmässä. Tilintarkastusvalvontaan nykyisin kuuluva organisaatio kuitenkin supistuu kun luottamushenkilöiden määrä ja lautakuntien hallinnointikulut vähenevät. Vähennystä kuluihin syntyy myös siitä, että JHTT ja KHT pätevyyden omaavan tilintarkastajan kaksinkertainen valvontamenettely yksinkertaistuu. Lakiesityksessä olisi voitu yksityiskohtaisemmin eritellä nykyiset kulut ja selvittää, miten valvontajärjestelmien yhdistäminen vaikuttaa kulujen määrään. Mikäli uuteen valvontajärjestelmään liittyvien kulujen tarkempi selvittäminen ei ole vielä toimintojen siirtovaiheessa mahdollista tulisi selvitystyö tehdä myöhemmin kun valvontamenettelyn toiminnoista ja kuluista on saatavissa tarkemmat tiedot. Valvontajärjestelmän kuluja tulisi myös valvontatoiminnan aikana tarkastella ja sopeuttaa mahdollisiin valvonnan tarpeen muutoksiin kuten valvottavien lukumäärään ja valvontatehtävien muuttumiseen.

Suomen Yrittäjät

Antti Neimala Anja Tuomola
varatoimitusjohtaja lainopillinen asiamies