12.10.2017 klo 13:28
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamiseksi

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

Esityksen tavoite ja sisältö ovat kannatettavia

Esityksen taustalla on pääministeri Sipilän hallituksen ohjelma keventää ympäristömenettelyä. Haluammekin kiittää ympäristöministeriötä siitä, että se on lähtenyt nopealla aikataululla käymään läpi oman toimialansa säännöksiä ja purkamaan yrityksille turhaa hallinnollista taakkaa ja normeja.

Luonnoksessa esitetään, että lakiin lisättäisiin uusi kevyempi ja sujuvampi ilmoitusmenettely nykyisten ympäristölupamenettelyn ja rekisteröintimenettelyn rinnalle. Ilmoitusmenettely korvaisi ympäristölupamenettelyn silloin, kun toiminnan ympäristövaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä tai paikallisia taikka toiminnan ympäristövaikutuksia rajoitetaan erityislainsäädännöllä. Uusi menettely olisi yleinen ilmoitusmenettely ja sitä koskevat säännökset sijoitettaisiin uuteen 10 a lukuun.

Ilmoitusmenettelyyn kuuluva toiminta olisi edelleen ennakkovalvonnan piirissä kuten lupamenettelyssä. Ilmoituksen käsittely olisi kuitenkin nopeampaa. Esitys on siltä osin kannatettava, ja sen johdosta hallinnollista menettelyä saataisiin jonkin verran järkevöitettyä. Samalla arvioimme, että muutoksella saataisiin myös jonkin verran vähennettyä toiminnanharjoittajille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Korostamme kuitenkin, että toiminnan jälkivalvonta ympäristölle vähäriskisessä toiminnassa olisi järkevin ja resurssien kohdentumisen kannalta optimaalisin tapa valvoa toimintaa.

Kaikkiaan ilmoitusmenettelyyn ehdotetaan siirrettäväksi toimintoja 11 luvanvaraisesta toimintaryhmästä. Eniten ilmoitusmenettelyyn siirtyisi eläinsuojia. Suomessa on noin 3 900 sellaista luvanvaraista eläinsuojaa, joita ilmoitusmenettely voisi jatkossa koskea, mikäli niiden toiminnassa tapahtuu lupaan vaikuttavia muutoksia. Muiden ilmoitusmenettelyyn siirrettävien toimintojen määrä olisi noin 590 kappaletta, esimerkiksi elintarvike- ja rehuteollisuudessa, määritellyn kokoisia sahalaitoksia ja tiettyjä varastoja.

Uusi ilmoitusmenettely sisältäisi määräajan. Toiminnanharjoittajan olisi jätettävä ilmoitus viranomaiselle vähintään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Laintasoinen määräaika lisää investointien ja toiminnan aloittamisen ennakoitavuutta, mitä voidaan pitää kannatettavana.

Toiminnanharjoittajan vastuu ilmoituksen sisällöstä olisi nykyistä suurempi, sillä ilmoitusta voisi täydentää vain kerran. Rajattu täydennysmahdollisuus korostaa lupaviranomaisen neuvonnan ja palvelun tärkeyttä. Jatkovalmistelussa asiaa olisi perusteltua avata ehdotetun 115 §:n perusteluissa.

Ilmoituksesta kuultaisiin rajatumpaa joukkoa kuin lupamenettelyssä. Viranomainen tekisi ilmoituksen johdosta päätöksen, johon sisältyisivät toimintaa ohjaavat tarpeelliset määräykset. Valitusoikeus ilmoituspäätöksestä olisi laajempi kuin kuuleminen, mutta luonnoksessa tehdyn arvioin mukaan vain hivenen rajoitetumpi verrattuna lupamenettelyyn. Rajattu kuuleminen on perusteltua. Jatkovalmistelussa on kuitenkin syytä vielä varmistaa, ettei asia johda muutoksenhaun käytön lisääntymiseen.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Janne Makkula Tiina Toivonen
työmarkkinajohtaja lainsäädäntöasioiden päällikkö