30.9.2016 klo 11:14
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö
Verkko-osasto / Toimintavarmuusyksikkö

Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa on tehty viime vuosina useita muutoksia alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä koskevan MARPOL-yleissopimuksen liitteisiin. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa esityksestä, jolla ehdotetaan useiden eri muutoksien hyväksymistä ja kansallista voimaansaattamista siltä osin kun ne kuuluvat lainsäädännön alaan ja Suomen toimivaltaan. Lisäksi ehdotetaan näistä johtuvia muutoksia merenkulun ympäristönsuojelulakiin.

Muutokset koskevat muun muassa öljysäiliöalusten välisiä öljylastinsiirtoja (niin kutsutut STS-siirrot), Itämeren nimeämistä käymäläjätevesien erityisvalvonta-alueeksi, kiinteitä jätteitä koskevaa päästökieltoa ja aluksista aiheutuvia ilmapäästöjä. Lisäksi IMO:ssa on hyväksytty polaarisilla vesialueilla purjehtivia aluksia koskeva polaarisäännöstö ja siitä johtuvia muutoksia MARPOL – yleissopimukseen ja vuoden 1974 SOLAS-yleissopimukseen.

Merenkulun ympäristönsuojelulakia ehdotetaan myös muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin eräät säännökset, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/757 meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta edellyttää.

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta esittää kommentteja kyseiseen luonnokseen hallituksen esitykseksi ja esittää huomioinaan seuraavaa:

Edellä mainitut muutokset ovat pääpiirteittäin hyväksyttävissä. Kannatamme kustannustehokkaita toimia Itämeren tilan kohentamiseksi. Toimet ovat kuitenkin mitoitettava niin, että niistä ei koidu kohtuuttomia kustannuksia yritystoiminnalle ja vientiteollisuutta palvelevalle kauppamerenkululle. Kansainvälisissä sopimuksissa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota niiden taloudellisiin vaikutuksiin ympäristövaikutusten ohella. Näin pystytään arviomaan mahdolliset hyödyt ja haitat yritystoiminnalle suhteessa saavutettavissa oleviin ympäristöhyötyihin.

Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen Sampo Seppänen
pääekonomisti ekonomisti