13.11.2009 klo 11:33
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikkoasiassa. Lausuntonaan Suomen Yrittäjät ry esittää seuraavan.

Luonnoksen keskeiset ehdotukset

Keskeinen ehdotus valtiovarainministeriön asettaman liikelaitostyöryhmän valmistelemassa ehdotuksessa uudeksi liikelaitoslaiksi on, että liikelaitokset voisivat toimia ainoastaan in house –asemassa ja tuottaa palveluja yksino-maan valtion virastoille ja laitoksille. Luonnoksessa todetaan, että tämänhetkisistä viidestä liikelaitoksesta vain Senaatti-kiinteistöt toimisi valtion liikelaitoksena vuoden 2011 alusta lähtien.

Suomen Yrittäjät pitää luonnoksessa tehtyjä ehdotuksia kannatettavina. Yksityisen ja julkisen palvelutuotannon kilpailuneutraliteetin turvaaminen edellyttää muutoksia liikelaitossääntelyyn. Asia kävi ilmeiseksi viimeistään Euroopan yhteisön komission Tieliikelaitosta koskevan päätöksen johdosta.

Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että esityksessä on nimenomaan todettu liikelaitoksen voivan tuottaa palveluita yksinomaan valtion virastoille ja laitoksille. Esitämme, että epäselvyyksien välttämiseksi asia kirjattaisiin suoraan lakitekstiin. Näin toimintaa koskevat rajoitteet eivät sekoittuisi hankintalain sidosyksikkö –käsitteen kanssa. Nytkin luonnoksen liikelaitosten asemaa ja tehtäviä koskevan 1 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa viitataan hankintalain 10 §:ään, joka koskee sidosyksikköhankintoja.

Ehdotuksessa korostetaan kautta linjan, että liikelaitosten toimintaedellytysten on oltava kilpailullisesti neutraaleja. Niillä ei saa ehdotuksen perustelujen mukaan olla mitään sellaisia etuja tai oikeuksia, joita vastaavia palveluja tuottavilla, markkinoilla toimivilla kilpailijoilla ei ole. Kilpailuneutraaliuden periaate on kirjattu lain 3 §:ään edellyttämällä että ”liikelaitoksen on toimittava liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti”. Suomen Yrittäjät katsoo, että kilpailuneutraliteetin vaatimusten korostaminen on toteutettu asiallisesti lakiehdotuksessa ja sen perusteluissa.

Kuten yllä on todettu, esityksessä sivutaan hankintalain säännöksiä sidosyksikköhankinnoista. On selvää, että valtion liikelaitokset ovat jatkossa yksiköitä, joilta tehtäviä hankintoja ei ole pakko kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Ehdotuksen perusteluissa kuitenkin todetaan aivan oikein, että taloudellisesta näkökulmasta katsottuna myös sellaiset hankinnat on tarkoituksenmukaista kilpailuttaa, jotka voidaan tehdä suorahankintoina sidosyksiköiltä. Katsommekin, että kaikki hankinnat tulee lähtökohtaisesti kilpailuttaa siitä huolimatta, velvoittaako hankintalaki siihen. Kun liikelaitokset osallistuvat tarjouskilpailuihin, on huolehdittava hankintalain edellyttämällä tavalla, että liikelaitoksille ei luoda perusteettomia etuja, vaan niitä kohdellaan tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa.

Lopuksi

Ehdotuksessa todetaan, että valtion nykyisistä liikelaitoksista vain Senaatti-kiinteistöt tulee toimimaan jatkossakin liikelaitoksena. Tässä yhteydessä kiinnitämme valtiovarainministeriön huomiota julkisuudessakin esiintyneisiin tietoihin erityisesti Metsähallituksen organisaatiomuutoksesta. Korostamme, että kilpailuneutraliteetin turvaamisen on ohjattava koko sitä muutosprosessia, joka on käynnissä. Edellytämme myös, että kunkin organisaation uudistuslinjaukset saatetaan sidosryhmien arvioitaviksi asianmukaisissa kuulemismenettelyissä ennen kuin päätökset uusista organisaatioista tehdään.

Valtion liikelaitoslain uudistaminen liittyy olennaisesti valtiovarainministeriössä juuri käynnistyneeseen hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kuntalain liikelaitossääntelyn uudistaminen kilpailuneutraliteetin turvaamiseksi. Toteamme, että valtion liikelaitossäädöstä koskevat linjaukset luovat hyvän pohjan myös kuntien liikelaitosten toiminnan sääntelylle. Yrittäjien ja yritysten kannalta juuri kuntien liikelaitokset sekä muut kuntien omistamat, markkinoilla toimivat organisaatiot aiheuttavat merkittävän haasteen kilpailuneutraliteetin toteutumiselle.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Antti Neimala
johtaja