24.5.2022 klo 12:00
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esityksellä on tarkoitus antaa tarpeellinen kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen soveltamisen tueksi neljällä tuotesektorilla. Laki lelujen turvallisuudesta esitetään lisättävän eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain soveltamisalaan sekä lisättävän lakiin uudet rangaistussäännökset. Kuluttajaturvallisuuslakiin ehdotetaan lisättävän viittaus eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin kuluttajien käyttöön tarkoitettujen koneiden markkinavalvonnan osalta. Mittauslaitelain ja kaasulaitelain rangaistussäännöksiä ehdotetaan täydennettävän markkinavalvonta-asetuksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi mittaus-laitelaissa ehdotetaan selvennettäväksi, ettei lain valvontaa koskevia säännöksiä sovelleta markkinavalvontaan, sillä mittauslaitelaki kuuluu markkinavalvontalain soveltamisalaan sekä ehdotetaan lisättävän lakiin säännökset eräistä valmistajan, pakkaajan ja maahantuojan velvollisuuksista, joista tällä hetkellä säädetään alemman asteisessa lainsäädännössä.

Markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanon lisäksi esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa markkinavalvontasääntelyä kansallisella tasolla hyödyntämällä horisontaalista markkinavalvontalakia. Sääntelyn yhdenmukaistamisen voidaan arvioida olevan lähtökohtaisesti hyödyllistä kaikkien toimijoiden kannalta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2023.

Suomen Yrittäjien lausunto

Suomen Yrittäjät pitää kannatettavana uudistuksia, joilla edistetään johdonmukaisesti markkinavalvontasääntelyn yhdenmukaistamista. Markkinavalvontasääntelyn yhdenmukaistamisen myötä voidaan saavuttaa kannatettavia hyötyjä, kuten markkinavalvonnan tehostumista sekä eri tuoteryhmien valvontakäytäntöjen yhdenmukaistumista. Pidämme tärkeänä, että tehokasta markkinavalvontaa voidaan suorittaa yhtäläisesti kanavasta riippumatta. On tärkeää, että myös kolmansista maista maahantuotuja ja verkkokaupan kautta markkinoituja tuotteita voidaan valvoa tasapuolisesti. Tehokkaasti toimiva valvonta on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että markkinoille saatettavat tuotteet ovat lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä tai turvallisuutta. Tehokkaasti toimiva markkinavalvonta myös tasapuolisen kilpailun näkökulmasta tärkeää.

Yhdenmukaistetun sääntelyn voidaan arvioida keventävän yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa sekä edistävän oikeusvarmuutta. Muutoksien ei esitysluonnoksessa arvioida aiheuttavan lainsäädännön muutosten perehtymisen lisäksi muita kustannuksia valvonnan kohteille, sillä esitetyt muutokset eivät yleisiltä periaatteilta eroa merkittävästi voimassa olevasta sääntelystä.

Pidämme tarkoituksenmukaisena, että esitetyissä ratkaisuissa on kiinnitetty huomiota sääntely-ympäristön ennakoitavuuteen erityisesti koneita koskevan sääntelyn osalta, jonka osalta lähivuosina on odotettavissa suurempia muutoksia. On tärkeää, että markkinavalvontaa koskevia lakimuutoksia toteutetaan tavalla, jolla valvonnan kohteille aiheuteta ylimääräistä hallinnollista taakkaa.

Pidämme tärkeänä, että seuraamusten käytössä noudatetaan suhteellisuusperiaatetta ja huolehditaan valvonnan kohteiden oikeusturvasta. Tältä osin pidämme tärkeänä sitä, että rikkomistapaukissa ensisijaisesti käytetään valvontakeinoja ja hallinnollisia pakkokeinoja ja vasta vakavissa rikkomistapauksissa viimesijaisena keinona sakkorangaistuksia.

Suomen Yrittäjät

Janne Makkula
johtaja

Karoliina Katila
asiantuntija