9.8.2010 klo 15:16
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta annettavaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö VM38:03/2009

Valtiovarainministeriö pyytää Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta. Ehdotetun lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli, jolla aikaansaadaan edellytykset julkisen hallinnon tietohallinnon yhteentoimivuudelle sekä sen toteuttamista koskevat yleiset periaatteet, kuten tietojärjestelmien rajapinnoille asetettavat vaatimukset ja lakiin perustuva standardointijärjestelmä. Valtiovarainministeriön tehtävänä olisi ehdotetun lain mukaan huolehtia julkisen hallinnon tietohallinnon yleisestä ohjauksesta. Julkisen hallinnon viranomaisilla olisi lakiin perustuva velvollisuus ottaa käyttöön sellaisia sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, jotka luovat edellytykset yhteentoimivuudelle.

Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Suomen Yrittäjät pitää esityksen tavoitteita kannatettavina. Pidämme positiivisena suuntana erityisesti sitä, että sähköistä asiointia ollaan edelleen kehittämässä. Yrityksille on tärkeää, että lainsäädännön asettamat velvollisuudet voidaan hoitaa yhden sähköisen asiointipalvelun kautta kattavasti, yksinkertaisesti ja joustavasti. Yhtenä esimerkkinä, jossa nimenomaan tältä osin olisi parannettavaa, on ns. tilaajavastuulaissa edellytettyjen yrityksestä annettavien tietojen toimittaminen. Päällekkäisten toimintojen karsiminen sähköistä asiointia kehittämällä edesauttaa tavoitetta vähentää kansallisesta lainsäädännöstä ja viranomaismenettelystä aiheutuvaa yritysten hallinnollista taakkaa.

Esityksessä todetaan, että uudella lailla tavoitellaan jopa useiden kymmenien prosenttien tuottavuushyötyjä julkisen hallinnon viranomaisten kokonaiskustannuksissa. Julkisen talouden tasapainon saavuttamiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota nimenomaan tuottavuuteen kasvutekijänä. Haluamme tuoda esille, että yhdessä formaatissa olevien tietojen saatavuus ja käyttäminen samassa palvelussa edesauttaa julkisen hallinnon tuottavuushyötyjen ohella myös elinkeinoelämän tuottavuuden nousua.

Haluamme korostaa, että sähköisen asioinnin ja sen kehittämisen tulee perustua palvelun käyttäjien tarpeisiin. Huomioon tulisikin ottaa muun muassa palvelujen kokonaisvaltainen kattavuus sekä laaja-alainen käytettävyys. Myös yritysten käyttämien asiamiesten, kuten tilitoimistojen mahdollisuus asioida sähköisessä palvelussa on huomioitava. Toteamme, että eri kokoisten yritysten ja eri toimialojen toimijoiden osallistuminen sähköisen palvelun valmisteluun ja kehittämiseen tuo julkiselle hallinnolle hyötyä nostamalla sektorin tuottavuutta, koska yksilöllisiä käytäntöjä ja tarpeita vastaavan räätälöinnin tarve myöhemmässä vaiheessa vähenee. Avainasemassa ovat avoin valmistelukulttuuri ja pienempienkin toimijoiden osallistuminen sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen.

Ystävällisin terveisin

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies