12.6.2013 klo 10:19
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee uutta lakia auktorisoidusta teollisoikeusasiamiehestä. Suomen Yrittäjät oli mukana asian valmistelua tukevassa ohjausryhmässä (11/2012 – 3/2013).

Esityksellä tavoitellaan teollisoikeudellisten palveluiden laatutason varmistamista teollisoikeusasiamiesjärjestelmää kehittämällä. Käytännön tasolla tavoite saavutettaisiin ottamalla käyttöön teollisoikeusasiamiesten auktorisointi- ja valvontamenettely, johon liittyvistä tehtävistä vastaisi PRH:n yhteyteen perustettava teollisoikeusasiamieslautakunta. Järjestelmän keskeisenä elementtinä olisi ammatillista osaamista mittaava asiamiestutkinto. Laki on osa aineettomien oikeuksien kansallisen strategian toteutusta.

Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Suomen Yrittäjät pitää lausunnolla olevaa lakiesitystä perusteltuna sekä asiakkaina olevien pk-yritysten että asiamiesten näkökulmasta katsottuna. Auktorisointi ei ole edellytys asiamiehenä toimimiselle, mikä on perusteltua elinkeinovapauden kannalta. Toisaalta asiamiesten yleinen ammattipätevyyden taso vaikuttaa suomalaisten yritysten asemaan myönteisesti, koska teollisoikeuksien suojaaminen, hallinnointi ja puolustaminen perustuvat parempaan laatutasoon. Auktorisointi- ja valvontamenettely hyödyttää erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden olisi ilman asiamiestutkintoa vaikeampi arvioida asiamiehen osaamista ja ammattitaitoa.

Asiaa valmisteltiin ohjausryhmän ja ministeriön yhteisymmärryksessä siten, että asiamiesten auktorisointi- ja valvontamenettely perustettaisiin Keskuskauppakamarin yhteyteen mutta kuitenkin niin, että ankarimpien seuraamusten valvontatoimet ohjattaisiin Patentti- ja rekisterihallituksen hoidettavaksi. Nyt TEM:n lausuntopyynnössä kuitenkin esitetään, että nämä tehtävät perustetaan kokonaisuudessaan PRH:n yhteyteen.

Keskuskauppakamarilla on vankka kokemus ja olemassa olevat fasiliteetit erilaisten tutkintojen ja kokeiden järjestämisessä sekä tutkinnon suorittaneiden rekisterien ylläpidossa. Emme näe perusteltuna kasvattaa sijoittamispäätöksellä julkista hallintoa ja heikentää uuden järjestelmän tehokkuutta. Joka tapauksessa jatkovalmistelussa tulisi vielä tarkemmin selvittää olisiko löydettävissä ratkaisu, jossa toimivia valvonnan elementtejä ja asiantuntevien työntekijöiden osaamista voidaan hyödyntää.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies