25.5.2022 klo 10:04
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi ja väliaikaiseksi laiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi laki unionin brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta. Esityksellä täsmennettäisiin ja täydennettäisiin Brexit-mukautusvarauksesta annetun EU-lainsäädännön kansallista soveltamista ja toimeenpanoa siltä osin kuin sääntely edellyttää täydentävää kansallista lainsäädäntöä.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä, vaikka toteaakin samalla, että merkittävä osa Suomelle varatuista rahoista voi jäädä käyttämättä, koska brexitistä aiheutunut taloudellinen haitta pienille ja keskisuurille yrityksille voi olla vaikeasti vaatimusten mukaisesti osoitettavissa.

Huolemme esitämme siitä, että koska varauksen kansallisesta toimeenpanosta ei laadita komission hyväksyntää edellyttävää toimenpideohjelmaa, on riski sille, että komissio kansallisten toimien toteuttamisen jälkeen maksatusvaiheessa toteaa menot tukikelvottomiksi ja määrää jo maksetut ennakot palautettavaksi suurempi kuin muissa EU:n rahoitusinstrumenteissa. Riskin pienentämiseksi tulee hakijoiden ohjeistamiseen ja tukipäätösten päätöksenteon laatuun kiinnittää erityistä huomiota.

Näkemyksemme mukaan ehdotus lisäisi tuen kohteena olevien pk-yritysten potentiaalia uusien innovaatioiden, uusien liiketoimintamallinen ja kansainvälistymisen lisäämiseen. Ehdotuksen mukaisilla toimilla voidaan vaikuttaa positiivisesti yritysten investointeihin ja innovaatioihin sekä vahvistaa yritysten ja alueiden elinvoimaa.

Pidämme kannatettavana myös sitä, että tuettavien toimien on oltava Pariisin sopimuksen tavoitteiden ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisen vahingon välttämisen periaatteen mukaisia.

Brexit-mukautusvarauksen lyhyen hakuajan vuoksi on tärkeää, että mahdollisuudesta hakea brexit-mukautusvarausta tiedotetaan laajasti erityisesti potentiaalisten hakijoiden keskuudessa.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti