6.4.2010 klo 09:03
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa:

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan siirrettäväksi Kansaneläkelaitoksen nykyisin harkinnanvaraisena kuntoutuksena korvaama kuntoutuspsykoterapia Kansaneläkelaitoksen järjestämisvelvollisuuden kuuluvaksi lakisääteiseksi toiminnaksi. Lisäksi esitetään, että mikäli kuntoutujalla on Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettuun lakiin perustuva päätös kuntoutuspsykoterapian kustannusten korvaamisesta, ei lääkärin antamaa psykoterapiaa enää korvattaisi sairausvakuutuksesta.

Diagnosoitujen miewlenterveyden häiriöiden määrän kasvu 2000-luvulla on erittäin huolestuttavaa. Kannatamme esityksen tavoitetta hidastaa nuorten ja aikuisten joutumista pois työmarkkinoilta mielenterveydellisten syiden vuoksi. Pidämme tärkeänä mielenterveyshoitoon tarkoitettujen palveluiden tehostamista, jotta myös sairastuneiden tereydentilan parantuminen ja siten siirtyminen työmarkkinoille olisi mahdollista.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi on muutoksen taloudellisten vaikutusten osalta pohdittu kuntoutusmenojen lisääntymistä. Ehdotuksen mukaan vuonna 2011 sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen menot lisääntyisivät psykoterapian kuntoutuksena korvaamisen vuoksi arviolta 6,6 miljoonalla eurolla. Vakuutettujen sairaanhoitomaksujen korotustarve olisi tällöin noin 0,01 prosenttiyksikköä. Sairaanhoitovakuutuksesta ja kuntoutuksen samanaikaisesta kuntoutuspsykoterapian korvaamisesta luopumisen ei arvioida vaikuttavan sairausvakuutuksen menojen kokonaismäärään. Kuntoutusetuuksien osalta esityksessä on arvioitu niiden määrän nousevan vuodessa enintään 1,5 miljoonaa euroa. Kuntoutusmenojen lisäyksen seurauksena sairausvakuutusmenojen on arvioitu pienentyvän vastaavasti.

Esityksessä ei ole tarkemmin arvioitu kuntoutuspsykoterapian Kansaneläkelaitoksen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvaksi siirtämisen vaikutuksia kuntoutusrahaetuuksiin ja siten työnantajien ja palkansaajien sosiaalivakuutusmaksuihin. Ajankohtaisessa taloudellisessa tilanteessa olisi pyrittävä siihen, että työllistämisen kynnys laskettaisiin mahdollisimman matalalle tasolle ja työllistämistä rasitettaisiin mahdollisimman vähän työnantajamaksujen korotuksilla.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies