20.8.2002 klo 08:20
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamiseksi eräissä kunnissa vuosina 2003-2005

Sisäasiainministeriö

Suomen Yrittäjät esittää kokeilualueen aluejärjestöiltä kommentit saatuaan asiakohdassa mainitusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi lausuntonaan seuraavan:

Yleistä

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotetun sotumaksukokeilun toimeen panemista. Kokeilun kautta voidaan saada merkityksellistä tietoa siitä, kuinka veronluontoisten maksujen alueellinen porrastaminen vaikuttaa eri alueiden kehittymisedellytyksiin.

On tarkoituksenmukaista, että kokeilun ulkopuolelle on rajattu julkisen sektorin viranomaistoiminta, sillä alueiden kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeätä vaikuttaa yrittäjyyden ja yritystoiminnan edellytyksiin. Yrittäjyyden edellytysten parantaminen muun muassa työllistämisen kustannuksia madaltamalla on myös työvoimapoliittisesti oikeansuuntainen toimenpide. Ehdotettu kokeilu ei sen sijaan olisi oikea tapa julkisen sektorin sinänsä vakavien ja toimenpiteitä edellyttävien ongelmien vähentämiseksi.

On hyvin olennaista, että kokeilun tuloksia seurataan ja arvioidaan. Tätä tarkoitusta varten on perusteltua käynnistää erillinen arviointiprojekti, kuten ministeriön ehdotuksessa esitetään. Suomen Yrittäjät on valmis osallistumaan arviointiprojektiin.

Kokeilualueen määrittely

Kokeilun piiriin ehdotetut kunnat on päätetty ensi vuoden budjetin valmistelun yhteydessä. Kokeilualueista on todettava, että saatavien tulosten yleisen hyödynnettävyyden kannalta voisi olla parempi, että alue kokonaisuudessaan olisi laajempi ja että siihen sisältyisi enemmän keskenään erityyppisiä kuntia. Suomen Yrittäjien kokeilualueiden piiriin kuuluvat aluejärjestöt ovat todenneet, että osittain yksittäisten kuntien sisällyttäminen kokeiluun tai jättäminen sen ulkopuolelle on vaikeasti ymmärrettävissä, kun eri kuntien tilannetta verrataan toisiinsa. Tämä seikka korostaa osaltaan kokeilun seurannan merkitystä.

Valittu malli

Suomen Yrittäjät kannattaa esitettyä ns. vapautusmallia kokeilun toteuttamiseksi. Se on hallinnollisesti kevyempi kuin ns. palautusmalli. Saadun palautteen perusteella voidaan arvioida, että järjestelmän hallinnointi yritysten puolella ei tule aiheuttamaan suuria hankaluuksia. Tosin tukeen oikeutettuja yrityksiä on etukäteen informoitava selkeästi kokeilun tarjoamista mahdollisuuksista sekä edellytettävistä käytännön toimenpiteistä. Informaation valmistelu on toteutettava yhteistyössä vastuuviranomaisten ja yrittäjäjärjestön kesken. Suomen Yrittäjät on osaltaan valmis edesauttamaan informaation valmistelua ja jakelua kentälle.

EY-oikeudesta seuraavat kokeilun rajoitukset

Suomen Yrittäjät hyväksyy luonnollisesti sen, että EY-oikeudesta seuraavia toimialarajoituksia sovelletaan nyt käynnistettävään kokeiluun. Samalla on kuitenkin syytä korostaa sitä, että tuen piiriin tulee sisällyttää kaikki ne toimialat, joita ei ole pakollista sulkea järjestelmän ulkopuolelle. Esimerkiksi poronlihatuotteiden valmistus samoin kuin marjojen jalostus ja kuljetus ovat Pohjois-Suomelle hyvin tärkeitä toimialoja, eikä niiden rajaamista kokeilun ulkopuolelle voi perustella muutoin kuin EY-oikeuden pakottavilla säännöillä.

Tukeen oikeutettujen toimialojen yksilöinti on syytä toteuttaa mahdollisimman selkeästi ja aukottomasti. Yrityksillä on oltava kaikki tarpeelliset tiedot saatavillaan, ja niiden on ilmettävä suoraan kokeilulaista. Tämän mukaisesti olisi esimerkiksi vielä harkittava EY:n perustamissopimuksen liitteessä tarkoitettujen, kokeilun ulkopuolelle suljettavien toimialojen mainitsemista lakitekstissä. Muuten joudutaan aina turvautumaan lakitekstiä täydentävään materiaaliin tämän yritysten kannalta keskeisen kysymyksen selvittämiseksi.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Antti Neimala
johtaja