30.10.2015 klo 14:36
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laista taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä ja yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain (786/1997) kumoamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Luonnoksessa ehdotetaan uudistettavaksi yritystuen yleisistä ehdoista annettu laki säätämällä uusi laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä. Tavoitteena uudistuksessa on sisällyttää hyvän tuen edellytykset lainsäädäntöön sekä tehostaa hyvän tuen edellytysten ja Euroopan unionin valtiontukisääntelyn ennakkoarviointia sekä laajentaa jo toimivan yritystukineuvottelukunnan tehtäviä.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät pitää laille asetettuja tavoitteita oikean suuntaisina ja kannatettavina. Huomautamme kuitenkin, että tuet joilla ensisijaisesti on yhteiskunnallinen tavoite, ovat muodoltaan moninaisia. Tämä seikka korostuu erityisesti sellaisissa tuissa, joita otetaan käyttöön kilpailijamaiden toimien pakottamina. Tällaisten tukien osalta saattaa olla haastavaa täyttää kaikki hyvän taloudellisen tuen edellytykset.

Vaikka lähtökohtaisesti yritystukipolitiikalla kilpaileminen ei ole pienen valtion etujen mukaista, näkemyksemme mukaan lakiin tulee sisällyttää mahdollisuus jatkossakin myöntää tukia, joilla pyritään saattamaan suomalaiset toimijat tasavertaisempaan asemaan ulkomaisten kilpailijoidensa kanssa. Pidemmällä aikavälillä olisi lisäksi tärkeää pyrkiä rajoittamaan Euroopan unionissa ja laajemminkin mahdollisuuksia käyttää erilaisia kilpailua vääristäviä tuki-instrumentteja.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Petri Malinen
toimitusjohtaja ekonomisti