12.6.2017 klo 13:29
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muuttamisesta, VN:n asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) eräiden säännösten kumoamiseksi sekä YM:n asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista

Ympäristöministeriö

Esityksen sisältö ja tavoitteet ovat pääasiassa kannatettavia

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa otsikkoasiasta. Ehdotettu muutos sallisi kerrosalan ylittämisen väestönsuojien ja huoneistoa rajaavien väliseinien osalta. Muutos edistäisi riittävän tilavien talotekniikan nousukuilujen ja esimerkiksi painovoimaisen ilmanvaihdon hormien rakentamista sekä antaisi edellytyksiä parantaa matkapuhelinten kuuluvuutta sisätiloissa.

Luonnos on osa hallituksen rakentamisen normitalkoot -kärkihanketta, millä kevennetään sääntelyä ja byrokratiaa sekä vähennetään kustannuksia. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa todetaan muun muassa, että ”Edistetään rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista toimisto- ja liiketiloista asunnoiksi”. Lisäksi hallitusohjelmassa on esitetty, että ”Edellä päätettyjen lisäksi käynnistetään kärkihankkeena valtion ja kuntien rakentamisen normitalkoot muiden kustannusten ja byrokratian keventämiseksi, esimerkiksi väestönsuojien ja pysäköintipaikkojen rakentamisen osalta”.

Muutosesityksen toinen tavoite on siirtää maankäyttö- ja rakennusasetuksessa olevat lakiin kuuluvat perussäännökset asuntojen ja työtilojen suunnittelemisesta sekä kokoontumistiloista lain tasolle ja säätää asetuksenantovaltuuksista liittyen käynnissä olevaan rakentamista koskevien vaatimusten uudistukseen.

Suomen Yrittäjät katsoo, että ympäristöministeriön ehdotus on oikeasuuntainen. Esityksen myötä rakentamisen säännösten määrä kokonaisuudessaan vähenisi, mikä on toimialan näkökulmasta sekä rakentamiskustannusten näkökulmista kannatettavaa. On kannatettavaa, ettei MRL 115:n muutoksen jälkeen enää lasketa kerrosalaan mm. seinärakenteita, taloteknisiä järjestelmiä ja hormeja.

Väestönsuojaaminen ei kuulu yritystoimintaan

Väestönsuojien rakentamisvelvollisuudesta säädetään sisäministeriön alaisessa pelastuslaissa (379/2011), johon ei olla tässä ehdotuksessa puuttumassa. Pelastuslain 71 §:n mukaan rakennuksen omistajan on uudisrakentamisen yhteydessä tehtävä rakennukseen tai sen läheisyyteen väestönsuoja, jonka voidaan arvioida riittävän rakennuksessa asuvia, pysyvästi työskenteleviä tai muutoin oleskelevia henkilöitä varten. Velvollisuus koskee rakennuksia, joiden kerrosala on vähintään 1200–1500 neliömetriä riippuen rakennuksen käyttötarkoituksesta. Pelastuslaki määrittelee myös väestönsuojan kunnostamisvelvoitteita sekä antaa viranomaiselle mahdollisuuden joissain tilanteissa myöntää poikkeus rakentamisvelvollisuudesta.

Vaikka lausunnolla olevassa esityksessä ei ratkaista väestönsuojien rakentamisvelvollisuutta, haluamme tuoda esiin, että pelastuslaissa esitetystä rakentamisvelvoitteesta tulisi luopua yritysten osalta kokonaan. Yksittäisille yrityksille ei tulisi sälyttää yhteiskunnalle kuuluvia kustannuksia, jotka eivät liity yritystoiminnan harjoittamiseen. Pidämme perustellumpana vaihtoehtona sitä, että julkisyhteisölle asetetaan velvollisuus rakentaa teollisuusalueille yhteissuojia sekä alueellisia kalliosuojia. Tällöin vältyttäisiin lukuisten pienten väestönsuojien rakentamiselta, mikä olisi kustannustehokkuuden kannalta järkevää.

Nyt lausunnolla olevassa ympäristöministeriön luonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa sallittaisiin rakennusoikeuden ylittäminen muun muassa väestönsuojien osalta. Jos väestönsuojia ei lasketa kerrosalaan, jää neliöitä nykyistä enemmän käytettäväksi. Väestönsuojat lisäävät rakennuskustannuksia keskimäärin 2 000 euroa neliömetriltä (josta noin puolet on väestönsuojaominaisuuksista johtuvia lisäkustannuksia). Tämän vuoksi lakimuutos on kannatettava, sillä väestönsuojien edellyttämä lisätila ei vähentäisi jatkossa kerrosalaa.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen Tiina Toivonen
toimitusjohtaja lainsäädäntöasioiden päällikkö