6.8.2015 klo 14:03
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia siten, että miehistötuki laajennettaisiin koskemaan erityisaluksista merenmittausaluksia. Muutoksen tarkoituksena on parantaa suomalaisten merenmittausalusten kilpailukykyä Euroopan komission hyväksyttyä vastaavia tukiohjelmia eräiden kilpailijamaiden osalta.

Keskeiset huomiot

Lähtökohtaisesti yritystukipolitiikalla kilpaileminen ei ole pienen valtion etujen mukaista. Pienen valtion taloudelliset resurssit ovat rajalliset ja siksi olisi tärkeämpää pyrkiä rajoittamaan Euroopan unionissa ja laajemminkin mahdollisuuksia käyttää erilaisia kilpailua vääristäviä yritystuki-instrumentteja.

Uudet säännökset mahdollistaisivat laajentaa miehistötuki koskemaan erikoisaluksista merenmittausaluksia. Tällä parannettaisiin merenmittausalusten kilpailukykyä. Ehdotuksella pyritään turvaamaan merenmittauksen säilyminen Suomessa, mikä on tärkeää myös yhteiskunnan varautumisen ja maanpuolustuksen kannalta.

Luonnoksessa olevan vertailun perusteella ehdotettavaa miehistötukea vastaava tuote on otettu käyttöön eräissä Suomen keskeisissä kilpailijamaissa. Tällä perusteella voidaan pitää hyväksyttävänä sitä, että esityksellä pyritään saattamaan suomalaiset toimijat tasavertaisempaan asemaan ulkomaisten kilpailijoidensa kanssa.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti