13.7.2015 klo 13:05
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi Solvenssi II -direktiivin (2009/138/EY) eräiden artikloiden täytäntöönpanon täsmentämiseksi ja täydentämiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriössä laaditussa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettaviksi vakuutusyhtiölakia, vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta annettua lakia ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön nykyistä täsmällisemmin vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun niin sanotun Solvenssi II -direktiivin eräät siirtymäsäännökset ja yhteisön rinnakkaisvakuutusta koskevat säännökset.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä rajausta siitä, että säännöksiä ei sovelleta työeläkevakuutusyhtiöissä. Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa, ottaen huomioon sen, että Solvenssi II ja Omnibus II -direktiivit ovat täysharmonisointidirektiivejä, joiden osalta ei lähtökohtaisesti ole mahdollista kansallisesti säätää vaihtoehtoisista menettelytavoista.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti