5.12.2013 klo 13:55
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi Suomen Teollisuussijoitus oy –nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Luonnoksessa ehdotetaan Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toiminnan laajentamista teollisuuspoliittisin perustein tehtäviin sijoituksiin.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät ei pidä ehdotusta Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (jäljempänä Teollisuussijoitus) toiminnan laajentamista teollisuuspoliittisin perustein tehtäviin sijoituksiin tarpeellisena.

Mielestämme kyseessä olisi merkittävä muutos Teollisuussijoituksen toiminnassa. Teollisuussijoituksen asemaa muutettaisiin olennaisesti tavalla, jonka vaikutuksia pääomasijoitusmarkkinoille ei ole esityksessä arvioitu.

Esitysluonnoksessa on hyvin laveasti määritelty niitä teollisuuspoliittisia periaatteita, joiden perusteella päätöksenteko teollisuuspoliittisin perustein tehtävistä sijoituksista tapahtuisi. Teollisuussijoitus voisi lisäksi joissain tapauksissa olla enemmistösijoittaja ja toimia sijoittajana ilman muita sijoittajia. Näin ollen on epäselvää, missä määrin teollisuuspoliittiset sijoitukset tosiasiassa olisivat markkinaehtoisia ja siten Euroopan unionin riskipääomasijoittamista koskevien suuntaviivojen mukaisia.
Ehdotus leikkaisi pk-yritysten rahoitukseen kohdentuvia resursseja kireässä taloustilanteessa, koska laajennus Teollisuussijoituksen rooliin vaarantaisi sen resurssit muussa sille kuuluvassa toiminnassa. Luonnoksen mukaan Teollisuussijoitus voisi tehdä sijoituksia, jotka edellyttävät sen lisäpääomittamista. Siitä huolimatta, että tämän tyyppinen toiminta on valtion kehysmenettelyn ulkopuolella, vaikuttaa se suoraan valtion varoihin. Nykyisessä taloustilanteessa ja pankkisääntelyn kiristyessä, pääomamarkkinoiden ja pk-yritysrahoituksen lähteiden kehittämistä ei tule vaarantaa ehdotuksella.

Esitysluonnos on kiireellisesti valmisteltu, eikä siitä ilmene perusteita, minkä vuoksi asiaa valmistellaan kiireellisesti. Ehdotettava muutos vaikuttaa olennaisesti Teollisuussijoituksen toimintaan. Se muuttaa toiminnan painopisteitä ja johtaa sijoitustoiminnan osittaiseen muuttumiseen tosiasiassa valtiontuen myöntämiseksi. SY:n mielestä välinettä ei tule sijoittaa Teollisuussijoitukseen. Mikäli työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa teollisuuspoliittisen rahoitusvälineen valmistelua, asia tulee valmistella perusteellisesti ja huolellisesti.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti