7.12.2009 klo 08:32
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Opetusministeriö

Opetusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta kohteliaimmin seuraavaa:

KESKEISET VIESTIT

Katsomme, että työryhmän ehdotuksen pohjalta voidaan nopealla aikataululla valmistella toimiva, selkeä ja oikeusvarma työsuhdetekijänoikeutta koskeva säännös. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää esityksen jatkovalmistelussa sen varmistamista, että

1) työntekijä ei voi työsuhteen päätyttyä hyödyntää rinnakkaista käyttöoikeutta teokseen tavalla, joka kilpailee työnantajan toiminnan kanssa,

2) osapuolten sopimusvapaus turvataan aidosti poistamalla säännöksestä viittaukset työ- ja virkaehtosopimukseen toisin sopimisen välineenä

3) tekijänoikeuslain systematiikkaa ei sekoiteta säätämällä tarpeettomasti voimaan tekijänoikeuslain 40 b §:n 4 momenttia.

Korostamme, että olettamasäännös on etenkin pk-sektorin kannalta erittäin tärkeä. Hallituksen esitys tulee antaa eduskunnalle mahdollisimman pikaisesti, viimeistään alkuvuodesta 2010.

ESITETTÄVÄ SÄÄNTELY

Tekijänoikeuslakia esitetään muutettavaksi siten, että lakiin otettaisiin työsuhdetekijänoikeutta koskeva olettamasäännös, joka koskisi muita työsuhteessa luotuja teoksia kuin tietokoneohjelmia ja tietokantoja.

Uusi 40 a § kuuluisi ehdotuksen mukaan seuraavasti:

” Jos työntekijä on luonut muun kuin 40 b §:ssä tarkoitetun teoksen täyttäessään työsuhteesta johtuvia työtehtäviään, työnantajalle siirtyy 3 §:n säännöksistä johtuvin rajoituksin rinnakkainen oikeus käyttää teosta, jollei toisin ole sovittu työsopimuksessa, työehtosopimuksessa tai muulla tavalla taikka alan vakiintuneesta käytännöstä muuta johdu. Sama koskee vastaavasti virkasuhteessa luotua teosta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu käyttöoikeus sisältää myös oikeuden muuttaa teosta ja oikeuden luovuttaa käyttöoikeus edelleen.”

Säännöksen lähtökohtana olisi työnantajana toimivan yrityksen toimintavapaus, ja käyttöoikeus koskisi siten kaikkea työnantajan nykyistä ja tulevaa toimintaa. Teoksen taloudelliset tekijänoikeudet jäisivät muilta osin työntekijälle. Säännös olisi toissijainen suhteessa sopimuksiin ja alan vakiintuneeseen käytäntöön.

PÄÄLINJAT HYVÄKSYTTÄVISSÄ

Katsomme, että uuden sääntelyn tulisi vastata periaatteiltaan ja sääntelytavaltaan jo olemassa olevaa työsuhdetekijänoikeutta koskevaa tekijänoikeuslain 40 b §:n sääntelyä. Tällöin työnantajalle siirtyisivät kaikki taloudelliset oikeudet työsuhteessa luotuihin teoksiin, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Ratkaisu olisi selkeä ja oikeusvarma. Sääntely asettaisi kaikkien toimialojen yritykset ja näiden työntekijät keskenään yhdenvertaiseen asemaan.

Mikäli lainsäädäntöä ei kuitenkaan voida toteuttaa nykyisen lain 40 b §:n pohjalta, olemme valmiit hyväksymään työryhmän esityksen päälinjat jäljempänä esitettävin muutoksin ja tarkennuksin. Pidämme arvokkaana sitä, että esityksessä on pyritty ottamaan huomioon sekä yritysten että työntekijöiden näkemykset ja tarpeet.

OLETTAMASÄÄNNÖKSELLE ON SELKEÄ TARVE

Työnantajien ja työntekijöiden oikeusvarmuuden ja yritysten toimintaedellytysten kannalta on keskeistä, että tekijänoikeuslakiin otetaan selkeä ja osapuolten sopimusvapauden turvaava olettamasäännös.

Tekijänoikeudella suojattua aineistoa syntyy kaikissa työpaikoissa päivittäin yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. Suomen yrityksistä 99.7 % on pk-yrityksiä eli alle 250 työntekijää työllistäviä yrityksiä. Alle 10 työntekijän yrityksiä on 93,3 %. Pienet ja keskikokoiset yritykset ovat kansantaloudellemme tärkeitä. Yritysten reilusta 1,4 miljoonasta kokoaikaisesta työntekijästä näissä yrityksissä työskentelee noin 878 000 työntekijää, joka on 61 prosenttia koko yrityssektorin työntekijöistä. Yritysten 395 miljardin euron liikevaihdosta noin puolet syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus BKT:sta on reilu 40 prosenttia.

Etenkin pienet yritykset toimivat usein verkottuneesti keskenään ja osallistuvat yhteisesti erilaisiin projekteihin ja hankintamenettelyihin. Tällöin on erityisen tärkeää, että yritys voi olla varma siitä, minkälaiset ja minkä laajuiset oikeudet sillä työsuhteessa syntyneisiin teoksiin on. Tekijänoikeuslainsäädäntö on pk-sektorin näkökulmasta monimutkaista ja vaikeaselkoista eikä yleisiä tekijänoikeuden alan sopimuskäytäntöjä ole syntynyt. Näin ollen työsuhdetekijänoikeutta koskeva olettamasäännös olisi tärkeä ja palvelisi nimenomaan laajaa pk-kenttää.

Huomautamme vielä, että valtioneuvoston maaliskuussa 2009 hyväksymän periaatepäätöksen eräänä nimenomaisena toimenpiteenä on työsuhdetekijänoikeudesta säätäminen. Lisäksi olettamasäännös toteuttaisi konkreettisesti hallitusohjelman tavoitetta tarjota yrittäjyydelle ja innovaatiotoiminnalle Suomessa maailman paras toimintaympäristö.

ONGELMANA RINNAKKAINEN KÄYTTÖOIKEUS TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Työryhmän esittämä ratkaisu, jossa työnantajalle syntyisi rinnakkainen käyttöoikeus teokseen, on lähtökohtaisesti hyväksyttävissä. Rinnakkainen käyttöoikeus ei aiheuta ongelmia työsuhteen kestäessä, jolloin sovelletaan työsopimuslakia, joka sääntelee osapuolten oikeudet ja velvollisuudet toisiaan kohtaan. Lain 3 luvussa on säännökset muun muassa työntekijän salassapitovelvollisuudesta ja kilpailevan toiminnan kiellosta.

Sääntelyn ongelmana on työntekijän rinnakkainen käyttöoikeus teokseen työsuhteen päättymisen jälkeen. Tilanne on esityksessä jätetty täysin sääntelemättä, vaikka asia on yritysten kannalta kriittinen. Työsuhteen päätyttyä työntekijä ei enää ole sidottu työsopimuslain edellä mainittuihin kieltoihin. Näin ollen työntekijällä oleva, työsuhteessa luodun teoksen rinnakkainen käyttöoikeus mahdollistaa teoksen käyttöoikeuden luovuttamisen vaikkapa aikaisemman työnantajayrityksen kilpailijalle.

Työnantajayritys on saattanut uhrata merkittäviä taloudellisia panostuksia teoksen syntymiseen ja kaupallistamiseen. Tilannetta, jossa kilpailijayritys saisi teoksen käyttöönsä ja kaupallisesti hyödynnettäväksi työnantajayrityksen aikaisemmalta työntekijältä edellä kuvatulla tavalla, on mahdoton hyväksyä. Voidaan jopa esittää, että kilpailijayrityksen toiminta olisi tällöin hyvän liiketavan vastaista ja siten kiellettyä. Samalla kuitenkin tekijänoikeuslaki mahdollistaisi tilanteen.

Tekijänoikeuslakiin ei pidä luoda järjestelmää, joka saattaa johtaa ristiriitaan voimassa olevien muiden, esimerkiksi sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevien säännösten kanssa. Jatkovalmistelussa tulee säännöstasolla varmistaa se, ettei työntekijä voi työsuhteen päätyttyä hyödyntää rinnakkaista käyttöoikeutta teokseen tavalla, joka kilpailee työnantajan toiminnan kanssa. Sääntelyn tulee olla oikeusvarmaa, selkeää ja riitoja ehkäisevää. Mikäli edellä mainittua ongelmaa ei korjata, vaarana on oikeusvarmuuden heikentyminen ja tekijänoikeuksia koskevien riitojen lisääntyminen.

TYÖEHTOSOPIMUS EI OLE MAHDOLLINEN VÄLINE TEKIJÄNOIKEUKSISTA SOPIMISEEN

Säännösehdotuksen mukaan työnantajalle siirtyisi oikeus käyttää työ- ja virkasuhteesta johtuvia tehtäviä täytettäessä luotua teosta, ellei toisin ole sovittu työsopimuksessa, työ- tai virkaehtosopimuksessa tai muulla tavoin taikka alan vakiintuneesta käytännöstä muuta johdu.

Työryhmä on lähtenyt siitä, että esitys ei rajoita sopimusvapautta. Nähdäksemme osapuolten sopimusvapaus nimenomaan rajoittuu tai jopa poistuu, mikäli työmarkkinajärjestöt voivat sopia yrityksiä sitovasti työsuhteeseen liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä.

Työsuhdetekijänoikeutta koskevaa olettamaa aikaisemmin selvittänyt oikeusneuvos Mikko Tulokas on todennut olevan epäselvää, onko tekijänoikeuden luovuttaminen sellainen ehto, josta työehtosopimuksessa voidaan sitovasti säännellä (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17).

Työehtosopimuslain 1 §:n mukaan työehtosopimus on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajain yhdistys tekee yhden tahi useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava.

Työsopimuslain 2 luvun 7 §:n nojalla työnantajan on noudatettava työehtosopimusta, vaikka työnantaja ei ole asianomaisen työehtosopimuksen solmineen työnantajain yhdistyksen jäsen (työehtosopimuksen yleissitovuus), jos työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi kyseisellä toimialalla.

Tekijänoikeus ei ole luonteeltaan työoikeudellinen normi tai ehto, josta työmarkkinajärjestöt voisivat kolmansia sitovasti sopia. Tekijänoikeus on varallisuusoikeus, jonka siirtymisestä ja sen ehdoista voidaan säätää ainoastaan laissa tai niistä voidaan sopia osapuolten kesken.

Työmarkkinajärjestöt eivät voi kolmatta sitovasti disponoida tämän omistamasta varallisuusoikeudesta. Tämä oikeus kuuluu ainoastaan varallisuusoikeuden luovuttajalle ja luovutuksen saajalle. Tekijänoikeuslailla ei voida säätää työmarkkinajärjestöjen sopimisoikeutta työehtosopimuslain 1 §:ää laajemmaksi.

Säännösehdotuksesta tulee jatkovalmistelussa poistaa viittaukset työ- ja virkaehtosopimukseen toisin sopimisen välineenä. Muutoin oikeustila muuttuu epäselväksi ja työsuhteen osapuolten varallisuusoikeuksia koskeva sopimusvapaus kapenee tai jopa poistuu.

On myös huomattava, että työmarkkinajärjestöjen sopimisoikeuden laajentamisella voisi olla negatiivisia seuraamuksia tekijänoikeusintensiivisten kansainvälisten yritysten halukkuuteen sijoittua Suomeen, jos nämä yritykset olisivat sidottuja työehtosopimuksien tekijänoikeutta koskeviin säännöksiin.

TEKIJÄNOIKEUSLAIN 40 B §:N EHDOTETTU UUSI 4 MOMENTTI ON TARPEETON

Tekijänoikeuslain 40 b § koskee työnantajan oikeutta työ- tai virkasuhteessa valmistettuun tietokoneohjelmaan tai tietokantaan. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan 1 – 3 momentissa olevia säännöksiä on sovellettava vain, jollei toisin ole sovittu.

Nähdäksemme lisäys on tarpeeton, sillä tekijänoikeuslain 27 §:n 3 momentissa on jo säännös, jonka mukaan mm. 40 b §:ää sovelletaan vain, jollei toisin ole sovittu.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö