27.6.2014 klo 08:52
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa koskien Solvenssi II -direktiivin (2009/138/EY) täytäntöön panemiseksi laadittua hallituksen esitysluonnosta, jolla muutettaisiin vakuutusyhtiölakia sekä eräitä muita lakeja.

Solvenssi II –uudistuksessa olennaisena tarkoituksena on muuttaa vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuslaskelmat markkinaehtoisesti laskettavien taseiden pohjalle.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät kannattaa hanketta, sillä vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on yhteiskunnallisesti merkittävä kysymys. Samanaikaisesti huomautamme kuitenkin, että sääntelyn lisääminen lisää hallinnollista taakkaa ja sen aiheuttamia kustannuksia sekä valvottaville että valvojalle. Tämän vuoksi ylisääntelyä tulee välttää.

Esitysluonnoksen vaikutusarviointia tulisi mielestämme täydentää. Vaikutusarvioinnissa tulisi arvioida sitä, miten Solvenssi II -direktiivin täytäntöönpano vaikuttaa suomalaisten vakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaan.
Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa luonnokseen.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti

Jakelu

Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo,
Juha Jokinen, sosiaali- ja terveysministeriö