22.5.2014 klo 12:15
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi valtion vientitakuista annettua lakia. Esityksellä mahdollistettaisiin uudenlaisen takuun käyttöönotto siten, että valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj voisi myöntää takuita kotimaisille vientiä edistäville investoinneille vieraan pääomanehtoiseen rahoitukseen.

Keskeiset huomiot

Lähtökohtaisesti yritystukipolitiikalla kilpaileminen ei ole pienen valtion etujen mukaista. Pienen valtion taloudelliset resurssit ovat rajalliset ja siksi olisi tärkeämpää pyrkiä rajoittamaan Euroopan unionissa ja laajemminkin mahdollisuuksia käyttää erilaisia suurten yritysten yritystuki-instrumentteja.

Uuden takuumahdollisuuden tarve liittyy Suomessa toteutettaviin investointeihin, joissa Suomessa toimiva yritys on ulkomaiseen kilpailijaansa verrattuna huonommassa asemassa, koska kotimaisiin toimituksiin ei voida myöntää Finnveran vientitakuuta. Luonnoksessa esitettävän vertailun perusteella joissakin vertailumaissa julkiset toimijat voivat tarjota takauksia tai rahoitusta vastaavaan tarkoitukseen. Tällä perusteella voitaneen yhtyä siihen, että esityksellä pyritään saattamaan kotimaassa toimivat yritykset tasavertaisempaan asemaan ulkomaisten kilpailijoidensa kanssa Suomessa toteuttavissa vientiteollisuuden investointihankkeissa.

Uudesta takuumahdollisuudesta ei arvioida aiheutuvan välittömiä menovaikutuksia valtiontalouteen, mutta on ensiarvoisen tärkeää, ettei mahdollisten riskien täysimääräinen toteutuminenkaan vaaranna missään tilanteessa pienten ja keskisuurten yritysten tukia.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti