26.8.2009 klo 08:47
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi yliopistojen verotuksesta (VM084:00/2009)

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriössä on laadittu luonnos yliopistojen verotusta koskeviksi säännöksiksi. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Yliopistojen verotukseen on tarkoitus ulottaa yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevat verosäännökset niitä koskevan hallinnollisen uudistamisen yhteydessä. Yliopistojen autonomiaa on tarkoitus lisätä muodostamalla niistä itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia, jolloin niihin ei enää sovellettaisi myöskään valtion laitoksia koskevaa verosääntelyä. Yliopistojen varsinainen toiminta jätettäisiin kuitenkin edelleen verotuksen ulkopuolelle. Yliopistot olisivat näin ollen verovelvollisia lähinnä elinkeinotulostaan 26 %:n yhteisöverokannan mukaan, samoin kiinteistötulostaan yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevan alennetun verokannan mukaisesti. Myös Helsingin yliopiston verovapaus poistettaisiin, sen harjoittama apteekkitoiminta säilyisi esityksen mukaan kuitenkin verovapaana.

Uudistus toteutettaisiin teknisesti lisäämällä yliopistot tuloverolain 3 § 4 kohdassa olevaan yhteisöksi katsottavien luetteloon. Yliopistojen arvonlisäverovelvollisuutta koskevat säännökset lisättäisiin arvonlisäverolakiin.

SY pitää oikeana päälinjaa, jonka mukaan yliopistojen verotuksellisesta asemasta säädetään kattavasti verolainsäädännössä. Pidämme myös kannatettavana päälinjaa, jonka mukaan sääntely vastaisi muita voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä koskevaa verotusta. Uudistus merkitsisi esim. yliopistoille keskeisen eli koulutuspalvelutoiminnan osalta käytännössä sitä, että yliopistojen varsinainen toiminta eli perusopetus ja sitä palveleva tutkimus jäisivät edelleen verotuksen ulkopuolelle. Pidämme peruslinjausta oikeana.

Koulutuspalveluiden verottomuus todettaisiin nykyisen AVL 40 §:n edellytyksillä, eli verotonta koulutusta olisivat lain nojalla järjestettävä tai lain nojalla valtion varoin avustettava yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakouluopetus sekä taiteen perusopetus. Muu koulutus olisi verollista.

Vaikka koulutuspalveluissa on kyse yliopistoille keskeisestä toiminnan alueesta, esityksessä verollisen ja verottoman toiminnan rajoja selvitetään varsin niukasti. Yliopistolainsäädännön kehittämisen myötä yliopistot ovat kuitenkin saamassa yhä laajemman vapauden myydä myös erilaisia markkinaehtoisia koulutuspalveluita. Myös tutkintojen myynti esim. EU-alueen ulkopuolelle yrityksille tai yhteisöille on mahdollista.

Ehdotamme, että koulutuspalveluiden verottomuuden rajoja tarkennettaisiin vielä esityksen perusteluissa. Verottoman koulutuksen tulee nähdäksemme koskea vain yksilöön kohdistuvaa tutkintoperusteista perus-, jatko- tai täydennyskoulutusta. Kun kyseessä on ei-tutkintotavoitteinen koulutus tai kun tutkintoja myydään yrityksille tai yhteisöille, tulisi koulutus olla verollista, mikä tulisi todeta selkeästi myös perusteluissa.

Emme näe myöskään hyväksyttävää syytä Helsingin yliopiston harjoittaman apteekkitoiminnan verovapauden säilyttämiseen. Verovapaus on myös EU:n valtiontukioikeuden näkökulmasta ongelmallinen ja edellyttäisi komission hyväksyntää, mikä todetaan sinänsä esityksessä. Verovapauden poistaminen muiden elinkeinotoimintojen ohella myös Helsingin yliopiston apteekkitoiminnalta ottaisi huomioon elinkeinotoimintojen kilpailuoikeudelliset näkökohdat.

Koska yliopistoilla ei ole pääsääntöisesti ollut veronalaista elinkeinotuloa aikaisemmin – poikkeuksina Joensuun ja Kuopion yliopistot – uudistus edellyt-tää nähdäksemme myös Verohallinnon ohjeistusta yhdenmukaisten menettelyiden luomiseksi etenkin uusien verollisten toimintojen yhdenmukaiseksi käsittelyksi.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
Toimitusjohtaja

Anna Lundén
Johtaja