23.6.2010 klo 10:28
Lausunto

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa otsikkoasiassa. Lausumme asiasta seuraavaa:

Esityksen tavoitteena on parantaa yrityspalvelujen toteuttamisedellytyksiä laajentamalla tietojen luovutusmahdollisuuksia viranomaisten ja valtion erityisrahoituslaitoksen välillä yrityssalaisuuksia vaarantamatta. Esityksellä pyritään myös vähentämään yrityksille lainsäädännöstä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

Suomen Yrittäjät kannattaa esityksen tavoitteita ja pitää niitä hyvinä.

Asian jatkovalmistelussa pyydämme huomiomaan seuraavan seikan. Ehdotetun 6 §:n 2 momentin 5-kohdan nojalla asiakastietojärjestelmän kautta voidaan salassapitosäännösten estämättä välittää yritystä koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen yritystuen maksamisessa ja käytön valvonnassa. Lainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden vuoksi lopullisessa hallituksen esityksessä tulisi säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa selvittää, mitä tietoja kyseisessä säännöksessä tarkoitetaan.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö