17.4.2002 klo 10:31
Lausunto

Luonnos moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalveluita koskevaksi ryhmäpoikkeusasetukseksi

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Suomen Yrittäjät esittää huomautuksinaan asiakohdassa mainitusta luonnoksesta seuraavan:

Ryhmäpoikkeusasetuksen uudistamiselle asetetut tavoitteet ovat alusta alkaen olleet oikeansuuntaiset. Autoalalle pyritään uudistuksin saamaan lisää kilpailua, varmistamaan yritysten alalle tulon helppous sekä tasapuoliset toimintaedellytykset ja huomioimaan kuluttajien edut nykyistä tehokkaammin.

Suomen Yrittäjät katsoo, että uudistuksen toteuttamisen pääasialliset vaikutukset olisivat kilpailua tehostavia. Selvää on, että Suomen kansalliset markkinat ovat erilaiset kuin esimerkiksi sellaisten maiden, joissa on vahvaa omaa teollisuutta ja joissa markkinat ovat suu-remmat ja etäisyydet pienemmät. Lisäksi on ilmeistä, että meillä laman seurauksena tapahtunut kehitys on jo muokannut ja tehostanut markkinoita niin paljon, ettei ryhmäpoikkeusasetuksen toteuttaminen olisi vaikutuksiltaan samanlainen kuin eräissä muissa EU-maissa.

Lähtökohtana tulee olla järjestelmä, joka on markkinaohjautuva ja jonka rakenteet perustuvat mahdollisimman vähän sääntelyyn. Ryhmäpoikkeusasetuksen uudistaminen lähentäisi autoalan sääntelyä muuhun kilpailuoikeudelliseen sääntelyyn, mikä on kehityssuuntana oikea. Alan rakenne puoltaa kuitenkin sitä, että erityissääntely säilytetään ehdotetussa muodossa.

Suomen Yrittäjien asiasta saaman palautteen perusteella uudistuksen tavoitteet vaikuttavat toteutuvan varsin hyvin, jos asian jatkovalmistelu tapahtuu olennaisilta osiltaan nyt käsillä olevan luonnoksen pohjalta. Vaikka saadut kommentit ovat eräissä keskeisissäkin kysymyksissä poikkeavia sen mukaan, minkä markkinaosapuolen näkökulmasta asiaa tarkastellaan, keskeisin palaute on, että luonnoksen mukaisten ehdotusten toteuttaminen lisäisi kilpailua alalla.

Suomen markkinoiden osalta on eräissä kommenteissa arvioitu, että ehdotettujen muutosten toteuttaminen voisi meillä johtaa markkinoiden keskittymiseen ja pienten yritysten määrän vähenemiseen sekä autoalan palveluiden – erityisesti huoltopalveluiden – saatavuuden heikkenemiseen.

Markkinoiden toimivuuden ja kuluttajien edun näkökulmasta on luonnollisesti ensiarvoisen tärkeää, että tarjolla on vaihtoehtoisia palvelutuottajia, että palvelut ovat laadukkaita ja että tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu on läpinäkyvää. Suomen kaltaisessa syrjäisessä ja pitkien etäisyyksien maassa palveluiden alueelliseen saatavuuteen liittyvät näkökohdat ovat erityisen tärkeitä.

Suomen Yrittäjille on esitetty erinäisiä huomautuksia ryhmäpoikkeusasetuksen tarkemman sisällön suhteen. Suomen Yrittäjät katsoo, että asetusluonnoksessa on kohtuullisella tavalla tasapainotettu eri osapuolten toisistaan poikkeavia intressejä. Esimerkin omaisesti voi todeta, että riippumattomien korjaamoiden kannalta on välttämätöntä, että niille turvataan toimenpiteiden edellytyksenä olevien tietojen ja varaosien saatavuus. Tässä suhteessa luonnos parantaisi markkinoiden toimivuutta nykyisestä. Toisaalta on huomautettu, että koska riippumattomilta korjaamoilta puuttuu velvollisuus tarjota täyttä palvelua, ne voisivat keskittyä helpoimpien ja kannattavimpien toimenpiteiden suorittamiseen ja jättää kannattamattomammat toimenpiteet valtuutettujen korjaamojen suoritettaviksi.

Kun autokaupan ja huoltopalvelujen tarjoaminen eriytetään on samalla varmistettava, että takuuhuoltojen ja auton korjauspalvelujen saatavuus turvataan. Kun valtuutetun huollon tulisi pystyä korjaamaan kaikki esiintyvät viat ja tarjoamaan riittävät varaosapalvelut, sen kilpailuasema voi heiketä verrattuna riippumattomaan huoltokorjaamoon, joka voi valita työnsä. Toisaalta oikeus takuukorjauksiin ja siitä saatu etu tasapainottaa tilannetta. Paljon tulee riippumaan siitä, minkälaisia sopimuksia auton valmistajat ja valtuutetut huollot solmivat keskenään.

Suomen Yrittäjät toteaa lopuksi, että myös palveluiden alueellisen saatavuuden kannalta tarkoituksenmukaisinta kehitystä on sääntelyn purkaminen ja kilpailun tehostaminen. Tapahtuvaa käytännön kehitystä on kuitenkin seurattava kiinteästi ja analysoitava, kuinka ryhmäpoikkeusasetuksen muutokselle asetetut tavoitteet toteutuvat tästä näkökulmasta.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Antti Neimala
johtaja