20.12.2013 klo 13:54
Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä valtionyhtiöstä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Luonnoksessa valtioneuvoston asetukseksi esitetään tarkennuksia lakiesitykseen (HE 207/2013) Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toiminnasta.

Keskeiset huomiot

Vireillä on lakimuutos Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä (jäljempänä Teollisuussijoitus) koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Lakimuutoksella Teollisuussijoituksen tehtäviin lisättäisiin teollisuuspoliittinen tehtävä. SY ei ole kannattanut lainsäädäntöön esitettyjä muutoksia aiemmin annetuissa lausunnoissa ilmenevillä perusteilla.

Lakimuutoksilla kumottaisiin myös nykyinen valtioneuvoston päätös Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista ja lakiin sisällytettäisiin valtuus antaa valtioneuvoston asetuksella tarkempia säännöksiä eräistä yhtiön toiminnassa noudatettavista periaatteista. Mikäli lainsäädäntöä muutetaan kuvatulla tavalla, SY kannattaa asetuksen antamista Teollisuussijoituksen sijoitustoimintaa koskevien periaatteiden selkeyttämiseksi.

SY kiinnittää huomion siihen, että teollisuuspoliittisen tehtävän lisäävän lakimuutoksen jälkeenkin Teollisuussijoituksen päätehtävä säilyy ennallaan ja teollisuuspoliittiset toimet ovat luonteeltaan poikkeuksellisia. SY:n mielestä asetusta olisi selkeytettävä siten, että Teollisuussijoituksen päätehtävä, eli pienen ja keskisuuren yritystoiminnan edistäminen, näkyisi asetuksessa. SY:n näkemyksen mukaan asetuksesta tulisi selvästi käydä ilmi, mitkä asetuksen osat ja toimintaperiaatteet koskevat Teollisuussijoituksen päätehtävää ja mitkä teollisuuspoliittisia toimia.

Yksittäiset huomiot

Asetusluonnoksen 2 § 2 momentin mukaan sijoitukset tehtäisiin lähtökohtaisesti yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa ja yhtiö toimisi pääsääntöisesti vähemmistösijoittajana. Luonnoksessa jää epäselväksi, mitä lähtökohtaisuudella ja pääsääntöisyydellä tässä yhteydessä tarkoitetaan. Mikäli on tarkoituksena mahdollistaa ainoana sijoittajana toimiminen ja/tai enemmistöosuus teollisuuspoliittisten toimien yhteydessä, säännöstä tulisi tältä osin selkeyttää.

Asetusluonnoksen 3 §:ssä luetellaan esimerkkejä teollisuuspoliittisten intressien mahdollisista liittymistä. Teollisuuspoliittisille toimille ei kuitenkaan aseteta sisällöllisiä vaatimuksia, koska kyseessä on esimerkkiluettelo. Tätä ei voi pitää tarkoituksenmukaisena, vaan tarkoituksena tulisi lakiehdotuksen 1 § 1 momentti huomioon ottaen olla sen täsmentäminen, miten teollisuuden rakenteellista uudistumista edistetään teollisuuspoliittisin toimin.

Asetusluonnoksen 7 §:n mukaan työ- ja elinkeinoministeriö voisi oman harkintansa mukaan viedä yksittäisen suoran sijoituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn. Pykälä mahdollistaisi Teollisuussijoituksen hallituksen ohittamisen yhtiön sijoitustoimintaa ja riskienhallintaa koskevissa asioissa. SY:n käsityksen mukaan ehdotettu menettely ei ole hyvän hallinnon mukainen.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti