1.4.2016 klo 09:14
Lausunto

Luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätöksiksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta.

Luonnoksessa esitetään strategiset tavoitteet automatisaation ja robotisaation edistämiseksi. Periaatepäätöksillä pyritään lisäämään robotiikkaan ja automaatioon liittyviä innovaatioita ja liiketoimintaa Suomessa. Lisäksi tavoitellaan robotiikan ja automaation hyödyntämisen lisäämistä niin teollisuudessa kuin muuallakin yhteiskunnassa. Tavoitteena on tunnistaa kansallisia vahvuuksia, kehittämisen kohteita ja esteitä sekä löytää toimintalinjoja kehityksen vauhdittamiseksi.

Suomen Yrittäjät kannattaa periaatepäätösehdotusta. Ehdotus huomioi pienten ja keskikokoisten yritysten potentiaalin robotiikan ja automaation hyödyntämisessä. Suomen Yrittäjät korostaa, että olennaista pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisen kannalta ovat ekosysteemiajattelu, huippuosaaminen, laadukkaat tukipalvelut sekä robotiikan kohtuulliset yksikkökustannukset.

Ehdotetut linjaukset ovat selkeät ja suuntaavat digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön kehittymistä automaation ja robotiikan osalta. Esitetyt tavoitteet tukevat toisiaan muodostaen selkeän kokonaisuuden.

Periaatepäätöksessä kolme keskeistä tavoitetta jakautuvat 27 toimenpiteeksi. Toimenpiteistä osa on helpommin konkretisoitavissa lyhyellä aikavälillä, osa on toteutettavissa pidemmällä aikavälillä. Suomen Yrittäjät esittää, että periaatepäätöksen toimenpiteet priorisoidaan. Lisäksi tulee pohtia, mitkä toimenpiteistä ovat välttämättömimpiä esitettyjen tavoitteiden toteutumiseksi.

Säädösympäristön kehittämisessä, tässä tapauksessa robotisaation ja älykkään automatisaation liiketoimintamahdollisuuksia tarkasteltaessa, liiketoiminnan sääntelyyn perustuvien ratkaisujen on tuettava ”pienet ensin” periaatetta.

Panostus robotiikan ja automatisaation mahdollistavien ekosysteemien ja verkostojen kehittymiseen kannatettavaa. Erityisen tärkeää on tiivistää vuoropuhelua korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän, erityisesti pk-yritysten kanssa. Lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota yritysten tukipalveluiden kehittämiseen. Tämä vaatii kansallisen tason yhteistyön lisäämistä ja tavoitteiden kirkastamista tutkimus- ja innovaatiotoimijoiden, mutta myös valtiohallinnon, kuntatoimijoiden sekä elinkeinoelämän kanssa. Tässä suhteessa esitys keskeisten ministeriöiden roolituksesta on onnistunut ja kannatettava.

Osaaminen on yrityksen kriittinen menestystekijä, johon investoiminen on taloudellisesti kestävä tapa ylläpitää yrityksen kilpailukykyä. Koulutuksen ja tutkimuksen on annettava vakaa perusta ammattitaidon ja huippuosaamisen jatkuvalle vahvistumiselle digitaalisessa liiketoimintaympäristössä. Ehdotukset keinoälyn tutkimus- ja kehitystoimintaan panostamisesta ovat kannatettavia. Lisäksi työelämän tarpeisiin perustuvan robotiikan ja älykkään automatisaation osaamisen lisääminen koulutuksia suuntaamalla on tärkeää.

Globaalissa toimintaympäristössä vientimarkkinoilla menestyminen edellyttää nykyistä yrityslähtöisempää lähestymistapaa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Erityisen tärkeää on lisätä niin korkeakoulujen, tutkimuslaitosten kuin yritysten kaupallistamisosaamista kansainvälisessä mittakaavassa. Osaamisen lisäksi on kehitettävä ratkaisuja korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten robotiikan ja älykkään automatisaation tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvän yritysyhteistyön tiivistämiseen.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Mika Tuuliainen
toimitusjohtaja koulutusasioiden päällikkö