17.2.2016 klo 10:34
Lausunto

Luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa – massadatan ja mydatan linjaukset ja toimet

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätöksiksi datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa – massadatan ja mydatan strategiset linjaukset ja toimet.

Luonnoksessa esitetään strategiset linjaukset suurten tietoaineistojen hyödyntämisen lisäämiseksi liiketoiminnassa. Linjaukset sisältävät kehittämistoimia osaamisen ja valmiuksien lisäämiseksi digitaalisessa liiketoiminnassa sekä lainsäädännön kehittämiseksi. Lisäksi linjaukset sisältävät ehdotuksia datan käyttöä mahdollistavien rakenteiden ja käytänteiden luomiseksi sekä analytiikka-, palvelu- ja sovelluskehityksen edistämiseksi. Linjausten tavoitteena on vaikuttaa datan hyödyntämiseen perustuvan liiketoiminnan kasvuun.

Ehdotetut linjaukset ovat selkeät ja suuntaa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön kehittymistä oikeaan suuntaan. Suomen Yrittäjät korostaa, että olennaista liiketoiminnan kehittämisen kannalta ovat toimiva infrastruktuuri, huippuosaaminen sekä datan nopea saatavuus, datan laatu ja ajantasaisuus.

Vahvistetaan sääntelyn kannustavuutta ja kyvykkyyttä kannustavaa datapolitiikkaa

Sääntelyn osalta Suomen Yrittäjät pitää hyvänä kirjausta ”Vahvistetaan elinkeinojärjestöjen avustuksella yritysten tietoisuutta uudistuvan tietosuojan vaatimuksista ja mahdollisuuksista perustamalla erityinen keskustelufoorumi”. Suomen Yrittäjät on tässä työssä mielellään yhteistyökumppanina mukana.

Pienten yritysten kannalta on oleellista saada käytännönläheistä ohjeistusta tietosuoja-asetuksesta. Esimerkiksi tietosuojaan liittyvään riskienhallintaan koskevat vakuutuspalvelut ovat sinänsä hyvä idea, mutta usein pk-yritysten kannalta aivan liian kalliita ja sen myötä käytännössä mahdottomia hyödyntää. Selkeä viranomaisen tuottama ohjeistus, valmiit sopimusmallit ja -lausekkeet yms. olisivat erinomaisia nimenomaan pienten yritysten kannalta, joilla ei yleensä ole mahdollisuuksia asianajotoimistojen ja muiden asiantuntijoiden maksullisiin palveluihin.

Datan hyödyntämiseen perustuvan liiketoiminnan lisäämiseksi lähtökohtaisesti kaikki julkisilla varoilla kerätty data, joka ei ole luonteeltaan suljetuksi/salaiseksi luokiteltavaa tulisi koneluettavassa muodossa avata niin kansalaisten kuin yritysten käyttöön.

Osaamisen ja valmiuksien näkökulmasta kyvykkyyttä lisäävä datapolitiikka on keskeinen linjaus ja tulee toteuttaa nopeassa aikataulussa kaikkien ministeriöiden vastuualueilla. Osaaminen on yrityksen kriittinen menestystekijä, johon investoiminen on taloudellisesti kestävä tapa ylläpitää yrityksen kilpailukykyä. Koulutuksen ja tutkimuksen on annettava vakaa perusta ammattitaidon ja huippuosaamisen jatkuvalle vahvistumiselle digitaalisessa liiketoimintaympäristössä. Vuoropuhelua korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän, erityisesti pk-yritysten kanssa tulee tiivistää.

Suomen Yrittäjät kannattaa luonnoksen ehdotusta datatalouden rinnastamisesta tutkimus- ja innovaatiotoimintaan omaksi politiikka-alueekseen. Tämä vaatii kansallisen tason yhteistyön lisäämistä ja tavoitteiden kirkastamista tutkimus- ja innovaatiotoimijoiden, mutta myös valtiohallinnon, kuntatoimijoiden sekä elinkeinoelämän kanssa.

Kehitetään datan käyttöä mahdollistavia palveluinfrastruktuureja ja käytänteitä

Suomen Yrittäjät esittää, että yhdeksi toimenpiteeksi nostetaan laadukkaan ja luotettavan infrastruktuurin rakentaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa resursoimista mobiililaajakaista- ja valokuitukaapelointiin. Suomen digitalisaation ja kilpailukyvyn edistämisen näkökulmasta kiinteän yhteyden rooli tulee korostumaan digitalisaation edetessä, kun yhä useammat laitteet vaativat verkkoyhteyden. Kiinteän verkon etuja ovat luotettavuus, turvallisuus, käyttäjämäärästä riippumaton tasainen nopeus ja toimiminen mobiiliverkon perustana.

Kiinteillä yhteyksillä edistetään myös Suomen vetovoimaa datacentereiden palvelumaana. Eräiden arvioiden mukaan lähivuosina rakennetaan noin 60 datacenteria Itämeren alueelle.

Pienten yritysten digitaalisen liiketoiminnan kehittymisen esteeksi eivät saa tulla korkeat teknologiakustannukset, vaan digitaalisen liiketoiminnan sääntelyyn perustuvien ratkaisujen on tuettava ”pienet ensin” periaatetta.

Välillisesti datan käyttöä mahdollistavan palveluinfrastruktuurin linjaus ja toimenpiteet tulee nähdä strategisena toimintana, joka mahdollistaa sekä uuden liiketoiminnan että ekosysteemien kehittymisen Suomessa ja ennen kaikkea Suomen vetovoimaisena liiketoiminnan kasvualustana. Yhtenä keinona tulee pohtia mahdollisuutta halpaan tai jopa ilmaiseen datasiirtoon tulevaisuudessa.

Dataa hyödyntävän analytiikka-, palvelu- ja sovelluskehityksen edistäminen

Tällä hetkellä Suomessa ei ole kansallisena toimintona dataliiketoimintaa palvelevaa toimijaa tai osaamiskeskittymää, joka koordinoisi, ohjaisi ja linjaisi valtakunnan tasolla dataliiketoiminnan kehittymistä. Suomen Yrittäjät kannattaa kansallisen keskittymän perustamista, joka kytkee alan yritykset, tutkimuksen ja kansainväliset toimijat yhteen ja tarjoaa kansallisen palvelualustan digitaalisen liiketoimintaympäristön kehittämiseen. Keskittymän tulisi myös vastata ehdotetusta datatalouden politiikasta.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Mika Tuuliainen
toimitusjohtaja koulutusasioiden päällikkö