15.7.2009 klo 08:29
Lausunto

Luotsauslain muutosesitys

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt eri tahoilta lausuntoja otsikkoai-heessa mainitusta asiasta. Asian periaatteellisen tärkeyden vuoksi Suomen Yrittäjät ry lausuu näkemyksenään seuraavan siitä huolimatta, että ministeriö ei ole pyytänyt järjestöltä lausuntoa asiasta.

Asian yhteys esitykseen luotsausliikelaitoksen yhtiöittämisestä

Suomen Yrittäjät on lausunut liikenne- ja viestintäministeriölle käsityksensä ehdotuksesta, jonka mukaan luotsausliikelaitos on tarkoitus yhtiöittää. Lau-sunnossamme katsottiin, että yhtiöittäminen on sinänsä perusteltua kilpai-luneutraliteetin toteuttamiseksi. Samalla lausunnossa kuitenkin viitattiin nyt käsillä olevaan ehdotukseen, jonka mukaan luotsaustoimintaa ei avattaisi kilpailulle. Toteamme näiden kahden esityksen liittyvän olennaisesti toisiinsa. Yhtiöittäminen on perusteltua, mutta monopoli on samalla purettava.

Luotsauksen sääntelyä koskevat ehdotukset

Esityksessä on olennaista, että luotsaustoimintaa ei aiota avata kilpailulle. Ministeriön tavoitteena on säilyttää luotsauksessa valtion monopoli merenkulun turvallisuuteen, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen sekä palveluiden laadun ja saatavuuden turvaamiseen liittyvillä syillä. Lisäksi ehdotuksen perusteluissa viitataan oikeuskanslerin kantoihin nykysäännösten tarkistamistarpeista ja luotsauslain uudistamistarpeita selvittäneen työryhmän esityksiin.

Suomen Yrittäjät viittaa omaan aiempaan lausuntoonsa luotsauksen sääntelyvaihtoehdoista ja katsoo edelleen, että perusteita monopoliaseman säilyttämiselle ei ole. Ministeriön tulee jatkovalmistelussa suhtautua erityisen vakavasti monopolisääntelyn ja perustuslain elinkeinovapaussääntelyn yhteyteen. Elinkeinovapauteen voidaan kajota vain hyvin rajoitetusti, välttämättömistä syistä ja asianmukaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Asia on sivuutettu luonnoksessa liian kevyesti. Lisäksi EY:n kilpailuoikeudellisten säännösten vaatimukset on selvitettävä huomattavasti laajemmin kuin ministeriö on toistaiseksi tehnyt.

Esityksen perustelut on laadittu tarkoitushakuisesti tukemaan ministeriön lin-jaamaa ratkaisua. Esimerkiksi merenkulun turvallisuusperustetta tai palvelui-den saatavuutta ja laatua monopolin säilyttämisen perusteena ei avata lain-kaan. Oikeuskanslerin lausumista asiassa on puolestaan todettava, että on ollut perusteltua edellyttää lainsäätäjän tarkoituksen ilmenevän laista selkeästi. Tällainen näkemys ei kuitenkaan ole kannanotto monopolin puolesta.

Lausunnonantajia on pyydetty arvioimaan esityksen vaikutuksia. Katsomme, että ministeriön luonnoksessa olisi jo pitänyt käsitellä esityksen yritysvaikutuksia. Niiden osalta toteamme yleisesti, että monopolin säätäminen toimialan toimintamalliksi johtaa siihen, että ala pysyy suljettuna. Monopoliasema on omiaan johtamaan siihen, että palveluiden kustannukset ovat korkeita ja insentiivit laadun kehittämiseksi ovat vähäisiä. Tästä aiheutuu haittaa niin palveluita käyttäville yrityksille kuin niillekin yrityksille, jotka olisivat valmiita käynnistämään laissa tarkoitetun palvelutoiminnan yksityisenä elinkeinotoimintana.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Antti Neimala
johtaja