30.6.2009 klo 09:24
Lausunto

Luotsausliikelaitoksen yhtiöittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt eri tahoilta lausuntoja otsikkoaiheessa mainitusta asiasta. Asian periaatteellisen tärkeyden vuoksi Suomen Yrittäjät ry lausuu näkemyksenään seuraavan siitä huolimatta, että ministeriö ei ole pyytänyt järjestöltä lausuntoa asiasta.

Esitys yhtiöittämisestä

Suomen Yrittäjät yhtyy valtiovarainministeriön työryhmän näkemyksiin ja toteaa, että liikelaitosmuoto ei sovellu avoimille kilpailuille markkinoille. Samaan lopputulokseen päädyttiin työ- ja elinkeinoministeriön ns. JULKI-työryhmän mietinnässä. Sen vuoksi yhtiöittäminen on perusteltu toimenpide. Yhtiöittämisen yhteydessä on huolehdittava siitä, että perustettavalle yhtiölle muutoin luoda perusteettomia kilpailuetuja. Esimerkiksi omaisuuserien arvostus on tehtävä siten, että yhtiön aloittava tase muodostetaan kestävältä pohjalta myös kilpailun näkökulmasta.

Esityksen yhteys luotsauksen sääntelyyn

Yhtiöittämistä koskevassa esityksessä viitataan siihen, että perustettava yhtiö harjoittaisi liiketoimintaa toimialakohtaisen erityissääntelyn puitteissa. Nämä muutosehdotukset – joista ei myöskään ole pyydetty Suomen Yrittäjien lausuntoa – ovatkin erillisellä lausuntokierroksella.

Nyt käsillä olevan esityksen johdannossa kerrotaan yhtiöittämisen varsinainen syy. Yhtiöittämistä edellyttää EU:n kilpailu- ja valtiontukioikeus. Kuten esityksen perusteluissa sanotaan: toimivilla markkinoilla avoimessa kilpailutilanteessa tapahtuva valtion liikelaitosmuotoinen liiketoiminta yhtiöitetään.

Edellä olevaan nähden on hyvin erikoista, ettei esityksessä kerrota, että luotsaustoimintaa ei aiota avata kilpailulle. Ministeriön tavoitteena on säilyttää luotsauksessa valtion monopoli merenkulun turvallisuuteen, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen sekä palveluiden laadun ja saatavuuden turvaamiseen liittyvillä syillä.

Suomen Yrittäjät viittaa omaan aiempaan lausuntoonsa luotsauksen sääntelyvaihtoehdoista ja katsoo edelleen, että perusteita monopoliaseman säilyttämiselle ei ole. Ministeriön tulee jatkovalmistelussa suhtautua erityisen vakavasti monopolisääntelyn ja perustuslain elinkeinovapaussääntelyn yhteyteen. Lisäksi EY:n kilpailuoikeudellisten säännösten vaatimukset on selvitettävä huomattavasti laajemmin kuin ministeriö on toistaiseksi tehnyt.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Antti Neimala
johtaja