7.3.2016 klo 10:05
Lausunto

Maakaasumarkkinalain uudistamista koskeva maakaasumarkkinalakityöryhmän raportti

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa maakaasumarkkinalakityöryhmän raportista. Esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Maakaasumarkkinalain uudistuksen tausta

Maakaasumarkkinadirektiivin 49 artikla sisältää eristyneitä markkinoita koskevan poikkeussäännöksen, jonka nojalla Suomessa on poikettu velvollisuudesta avata maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat kilpailulle.

Maakaasumarkkinalain uudistamisen tavoitteena on muuttaa maakaasumarkkinalakia siten, että maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat voidaan avata kilpailulle tilanteessa, jossa Suomi luopuu maakaasumarkkinadirektiivin 49 artiklan mukaisten poikkeusten soveltamisesta. Lainsäädäntöön tarvittavia keskeisiä muutoksia ovat säännökset verkkoon pääsystä maakaasun siirto- ja jakeluverkoissa ja pääsy maakaasuverkon ulkopuolella sijaitseviin nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin. Kansalliseen lainsäädäntöön tulisi lisäksi ottaa säännökset maakaasun siirtoverkon eriyttämisestä maakaasumarkkinoita koskevan sisämarkkinasääntelyn edellytysten ja maakaasumarkkinadirektiivin eriyttämismallien mukaisesti.

Työryhmän tehtävänä oli lisäksi arvioida tarve maakaasun kuluttajasopimuksia koskeville säännöksille, maakaasuverkon ulkopuolisia LNG-terminaaleja koskevalle täydentävälle sääntelylle ja mahdollisuudet pienten maakaasun jakelu- ja myyntiyhtiöiden sääntelyn keventämiseen.

Ehdotukseen sisältyy myös säännösehdotukset maakaasumarkkinalakiin ja sähkömarkkinalakiin perustuvia lupa-asioita koskevasta valituslupamenettelystä korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden avaaminen kilpailulle

Suomen maakaasumarkkinoilla toimii tällä hetkellä yksi maakaasun tuottaja, joka hallitsee yli 75 % markkinoista. Tämän vuoksi Suomi on voinut soveltaa maakaasumarkkinoiden avaamisesta ja maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä koskevia maakaasudirektiivin 49 artiklan mukaisia poikkeuksia.

Maakaasumarkkinalakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset, joilla Suomi voi luopua näistä eristyneiden markkinoiden poikkeuksista ja maakaasumarkkinat avattaisiin kilpailulle. Poikkeusten soveltamismahdollisuus päättyy viimeistään silloin, kun Suomen kaasuverkko yhdistetään Viron, Latvian tai Liettuan kautta Puolan maakaasuverkkoon tai Casumin kaasuntuotanto-osuus alenee muiden tuottajien lisääntyessä alle 75 % toimitetusta kaasusta.

Maakaasumarkkinoita koskevien säännösten uudistaminen siten, että tulevaisuudessa maakaasumarkkinat voidaan avata kilpailulle, on perusteltua. Vaikka maakaasun käyttö on vähentynyt voimakkaasti kun se on menettänyt suhteellista asemaansa kotimaisille polttoaineille, kuten puulle ja jätteelle sekä muille uusiutuville polttoaineille on hyvä varautua maakaasun sisämarkkinoiden laajentumiseen. Maakaasun siirtoverkkojen kehittäminen valtioiden välillä parantaa verkon toiminta-alueella olevien jäsenvaltioiden energiaturvallisuutta.

Maakaasuverkkoon pääsy

Nykyisin maakaasuverkonhaltijalla on Suomessa siirtovelvollisuus niitä asiakkaita kohtaan, jotka ovat maakaasun loppukäyttäjiä tai vähittäismyyjiä ja käyttöpaikassa kulutetaan tai maakaasua hankitaan jälleenmyyntiä varten vähintään 5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Lisäksi edellytetään, että mittaus on kaukoluennan piirissä.

Uudessa maakaasumarkkinalaissa ei enää edellytettäisi asiakkaalta vähintään 5 miljoonan kuutiometrin vähimmäisostoa vuodessa. Silloin myös pienemmät ostajat ja välittäjät voisivat toimia maakaasumarkkinoilla.

Voimassa olevassa laissa kiinteistön sisäiset maakaasuverkot ovat maakaasumarkkinalain soveltamisen ulkopuolella. Uuteen lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännökset näiden verkkojen käyttäjinä olevien kuluttajien, yritysten ja yrittäjien mahdollisuudesta itse hankkia ja kilpailuttaa kiinteistöllä käyttämänsä maakaasu, silloinkin kun kiinteistönhaltija on rajoittanut sopimusteitse tai muulla tavoin maakaasun hankinnan pelkästään kiinteistönhaltijan osoittamalle taholle. Maakaasun käyttäjällä olisi silloin mahdollisuus tehdä sopimus maakaasun toimituksesta kiinteistönhaltijan jakeluverkon kautta.

Kumpikin uusi säännös avaa maakaasumarkkinoita pienemmille ostajille ja säännökset ovat sen vuoksi kannatettavia.

Uuteen maakaasumarkkinalakiin ehdotetaan otettavaksi suljettuja jakeluverkkoja koskevat säännökset. Tämä sääntely olisi yleistä verkkosääntelyä kevyempää. Direktiiviin poikkeusmahdollisuuden nojalla jakeluverkonhaltija voitaisiin vapauttaa direktiivin vaatimien tariffien ja niiden laskentamenetelmien hyväksymismenettelystä. Tämä uudistus helpottaisi teollisuuden ja palvelusektorin omien jakeluverkkojen käyttöä.

Maakaasun siirtoverkkojen eriyttäminen

Maakaasumarkkinadirektiivi edellyttää, että siirtoverkkotoiminnan omistus eriytetään maakaasun tuotannosta ja sen verkkoon toimittamisesta. Direktiivi antaa jäsenvaltioille kolme vaihtoehtoa eriyttämisen toteutukseen: tosiasiallinen eriyttäminen, itsenäinen järjestelmävastaava ja itsenäinen siirtoverkon haltija.

Työryhmä ehdottaa, että siirtymävaiheessa siirtoverkon hallinnan eriyttäminen kaasun toimituksesta toteutettavaksi järjestelmäpalveluiden oikeudellisella eriyttämisellä siten, että järjestelmävastuutehtävät olisivat omassa yhtiössään, jonka maakaasun toimittaja Casum omistaisi kokonaan. Maakaasun toimitus ja siirtoverkon omistus voisivat edelleen olla samassa yhtiössä. Siirtoverkkotoiminnalla ja myyntitoiminnalla tulisi olla erilliset energianhallintajärjestelmät. Tarvittavat yhtiörakenteen muutokset tulisi saattaa voimaan vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Direktiivin mukainen eriyttäminen tulee saattaa voimaan viimeistään yhtä vuotta ennen markkinoiden avautumista.

Työryhmän ehdottama malli siirtoverkkotoiminnan eriyttämisestä on maakaasumarkkinoiden nykytilanteessa sopiva.

Maakaasun jakeluverkkojen eriyttäminen

Maakaasumarkkinadirektiivi edellyttää myös jakeluverkonhaltijoiden oikeudellista ja toiminnallista eriyttämistä. Direktiivi kuinkin antaa jäsenvaltioille oikeuden poiketa eriyttämistä koskevista säännöksistä sellaisten integroituneiden yritysten osalta, joilla on alle 100 000 jakeluverkkoon liitettyä asiakasta. Koska Suomessa on vain noin 34 000 maakaasun käyttäjää, eriyttämisestä ei ole katsottu syntyvän hyötyä asiakkaille, vaan se aiheuttaisi lisäkustannuksia eikä jakeluverkkojen eriyttämistä ehdoteta. Maakaasun käyttäjien määrä huomioiden ei eriyttämiselle ole tarvetta.

Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt investointitukea kolmelle nesteytetyn maakaasun terminaalihankkeelle, jotka eivät valmistuessaan ole yhteydessä maakaasuverkkoon. Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi säännös, jossa lain soveltamisalaan sisällytettäisiin myös maakaasuverkon ulkopuolella olevat nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset. Säännöksen mukaan kolmansilla tulisi olla pääsy nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin.

Säännös nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten ottamisesta maakaasulain soveltamisen piiriin jo siirtymäaikana on tarpeellinen säännös ja lisää maakaasumarkkinoiden kilpailua kun niiden toiminta käynnistyy.

Siirtymävaihe

Työryhmän raportissa ehdotettujen uudistusten tarkoituksena on osaltaan valmistaa markkinoita niiden täydelliseen avautumiseen ja nykyisten poikkeussäännösten päättymiseen. Siirtymävaiheessa maakaasun siirtovelvollisuus laajennetaan koskemaan LNG terminaalien kautta verkkoon tulevaa kaasua. Säännökset mahdollistavat myös uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan kaasun verkkoon pääsyn. Kaasun ostajalta esitetään poistettavaksi viiden miljoonan kuutiometrin vuotuisen käytön vaatimus, mutta siirtovelvollisuuden edellytyksenä on edelleen ostajan etäluettava mittaus.

Maakaasumarkkinoiden läpinäkyvyyden takaamiseksi katsotaan tarpeelliseksi siirtoverkonhaltijan omistuksen eriyttäminen jo siirtymävaiheen aikana kun siirtoverkossa aletaan siirtää muiden kilpailijoiden toimittamaa biokaasua tai LNG-peräistä kaasua. Täysi eriyttäminen tulisi panna täytäntöön viimeistään siinä vaiheessa kuin markkinat avautuvat.

Verkkotoiminnan valvonta

Voimassa olevan lain mukaan verkkotoiminnan etukäteisen valvonnan osalta jäsenvaltiot voivat valita sekä maakaasu- että sähkömarkkinadirektiivin puitteissa, ottavatko käyttöön tariffien vahvistamisen vai tariffimenetelmien hyväksymisen. Suomessa on käytössä jälkimmäinen, mihin työryhmä ei nyt esitä muutosta.

Sähköverkkoyhtiö Carunan hinnankorotusten saaman julkisuuden yhteydessä Energiavirasto on tehnyt 3.2.2016 esityksen TEM:lle valvonnan kehittämiseksi. Esitys sisältää ehdotuksen katon määrittämisestä hinnankorotuksille ja niiden toteuttamistiheydelle sekä valvonnan lisäämisen, jotta hinnankorotukset kohdentuvat verkkoinvestointeihin.

SY:n mielestä valvontalainsäädäntöä kehitettäessä tulee huomioida, että vastaavat valvontatyökalut ulotetaan myös maakaasumarkkinoiden valvontaan, jotta vastaavilta epäkohdilta vältyttäisiin tulevaisuudessa.

Lopuksi

Maakaasumarkkinoita koskevien säännösten uudistuksen tavoitteet, lisätä maakaasun, nesteytetyn maakaasun ja uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan kaasun markkinoita ja sitä kautta alan kilpailua on kannatettava. Vaikka vielä ei ole tiedossa milloin maakaasumarkkinadirektiivin 49 artiklan mukaisten eristyneen markkinan poikkeussäännösten soveltamismahdollisuus päättyy, on hyvä varautua tilanteeseen ajoissa. Siirtymäaikana on siirtymäsäännöksillä mahdollista edistää markkinoiden kehittymistä täydellisen markkinoiden avautumisen toteutumiseen.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Anja Tuomola
toimitusjohtaja lainopillinen asiamies