16.4.2010 klo 09:30
Lausunto

Maanvuokralain tarkistamistyöryhmän mietintö

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa maanvuokralain tarkistamistyöryhmän mietinnöstä. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Nykyisen hallitusohjelman mukaan maanvuokralainsäädäntöä uudistetaan siten, että se vastaa rakentamista ja elinkeinotoimintaa varten tapahtuvan maanvuokrauksen tarpeita. Hallitusohjelman kirjauksen toteuttamiseksi ja lain käytännön soveltamisessa havaittujen ongelmien vähentämiseksi työryhmä esittää mietinnössään maanvuokralain (258/1966) osittaisuudistusta. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokraa koskevien sopimusten enimmäiskestoa pidennetään, ja maanvuokrasopimusten päättämistä koskevaa sääntelyä tarkistetaan.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että maanvuokralakia muutetaan hallitusohjel-maan kirjatun tavoitteen mukaisesti vastaamaan nykyistä paremmin elinkeinotoi-mintaa varten tapahtuvan maanvuokrauksen tarpeita. Mietinnössä ehdotetaan, että rakennetun viljelmän vuokraa koskevien sopimusten enimmäiskestoa piden-netään nykyisestä 15 vuodesta 25 vuoteen ja maatalousmaan vuokraa koskevien sopimusten enimmäiskestoa 10 vuodesta 20 vuoteen. On erittäin tärkeää, että maanvuokrasopimusten enimmäiskestoa pidennetään työryhmän ehdottamalla tavalla, koska pitemmät maanvuokrasopimukset mahdollistavat paremmin pitkäjännitteisen elinkeinonharjoittamisen.

Maanvuokralain tarkistaminen myös vuokrasopimusten päättämisen koskevien säännösten osalta on tarkoituksenmukaista ja kannatettavaa. Työryhmän mietinnössä ehdotetaan, että maanvuokralain 4 luvun mukaisissa määräaikaisissa maanvuokrasopimuksissa voitaisiin osapuolten välillä sopia siitä, että sopimuksen osapuoli saa irtisanoa tai purkaa sopimuksen muullakin kuin maanvuokralaissa säädetyllä perusteella. Näin sopijapuolet voisivat kestoltaan pitkissäkin vuokrasuhteissa varautua yllättäviin henkilökohtaisiin tai elinkeinotoiminnan muutoksiin. Sopimusvapauden laajentaminen rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokraa koskevien sopimusten osalta on perusteltua ja johdonmukaista, koska ehdotettu sääntely vastaa sitä, mitä laissa säädetään päättämisperusteista sopimisesta lain 5 luvun mukaisten vuokrasopimusten osalta.

Työryhmän muistiossa ei ole ehdotettu muutoksia maanvuokralain 5 luvun säännöksiin, jotka käsittelevät esimerkiksi teollisuusalueen tai muun liikekiin-teistön vuokraa. Suomen Yrittäjät esittää harkittavaksi, olisiko hallitusohjelman kirjauksen tavoitteen saavuttamiseksi tarvetta käydä läpi myös maanvuokralain 5 luvun säännöksien mahdolliset muutokset sekä arvioida säännösten taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset yritystoiminnan kannalta.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies