26.11.2015 klo 12:50
Lausunto

Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskeva sääntely

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Olemme antaneet maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon asiasta noin kuukausi sitten ja sitä ennen puolitoista vuotta sitten. Toteamme, että myös Lapin Yrittäjät antaa ministeriölle asiasta oman lausuntonsa.

Valmistellussa luonnoksessa ei ole tehty muutoksia keskeisimpiin ratkaistaviin kysymyksiin, joita koskevia huomautuksia olemme esittäneet. Toistamme sen johdosta kaiken aiemmin lausumamme ja lisäämme seuraavan.

Katsomme, että ehdotettu malli, jossa Metsähallitus toimisi liikelaitoksena ja omistaisi metsätaloutta harjoittavan osakeyhtiön, ei poista riittävästä niitä kilpailuneutraliteettiongelmia, joiden johdosta uudistus oli tarpeen aloittaa. Liikelaitokselle jäisi edelleenkin mahdollisuus harjoittaa itse suoraan myös muuta liiketoimintaa kuin sen omistamassa yhtiössä harjoitettava metsätalousliiketoiminta.

Kilpailuneutraliteettiongelmien ohessa koko liikelaitoksen ohjaus- ja johtamisjärjestelmä on erittäin monitasoinen, mikä saattaa hankaloittaa metsähallituksen kykyä palvella yritysasiakkaitaan. Ohjauksen ja johtamisjärjestelmän virtaviivaistaminen olisi sen vuoksi erittäin tarpeellista.

Yksityiskohtaisena kommenttina huomautamme edelleen, että emme pidä hyväksyttävinä liikelaitosta ja yhtiötä koskeviin lakeihin ehdotettuja säännöksiä sidosyksikköasemasta ja mahdollisuudesta suorahankintoihin (metsähallituslain 4 § 3 momentti, metsätalousyhtiölain 6 §).

Lopuksi viittaamme siihen, että Lapin Yrittäjät katsoo lausunnossaan, että esityksellä voi olla kielteisiä vaikutuksia eri elinkeinojen harjoittamisedellytyksiin ja että näitä vaikutuksia ei ole arvioitu riittävän avoimesti ja huolellisesti. Pidämme lausunnossa esitettyjä näkökohtia painavina ottaen huomioon Metsähallituksen toiminnasta seuraavat laajat aluetaloudelliset vaikutukset erityisesti Pohjois-Suomessa.

Jussi Järventaus Antti Neimala
toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja