6.11.2009 klo 11:36
Lausunto

Muutoksenhaku markkinaoikeuden päätöksiin immateriaalioikeudellisten riita-asioiden osalta

Oikeusministeriön IPR-riita-asioiden keskittämistä käsittelevä työryhmä

Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Olemme aikaisemmin lausuneet oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 2007:20, jossa on ollut kysymys IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittämisestä. Olemme pitäneet välttämättömänä sellaisen IPR-asioiden tuomioistuinjärjestelmän aikaansaamista, jolla turvataan oikeuden saatavuus, tuomioistuimen asiantuntemus ja resurssit, järjestelmän kustannustehokkuus sekä käsittelyn joutuisuus. Olennaista on, etteivät asianosaisten suoritettaviksi tulevat kustannukset nouse missään asiaryhmissä muutoksen johdosta. Pikemminkin tulee pyrkiä siihen, että kustannukset käsittelyn keskittämisen ja tehokkuuden johdosta laskevat.

Uudistuksen suunnittelun ytimessä tulee olla IPR-asioiden tuomioistuinjärjestelmän soveltuminen nykyistä paremmin pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden osuus Suomen yrityskannasta on 99,7 %. Tällöin keskeisiä seikkoja ovat prosessin yksinkertaisuus, edullisuus ja nopeus. Eräs syy siihen, että pk-sektori ei hyödynnä riittävästi immateriaalioikeudellisia suojamuotoja, on epäily siitä, että mahdollinen riitatilanne ja sitä seuraava oikeudenkäyntimenettely muodostuu yritykselle kohtuuttomaan kalliiksi ja raskaaksi.

Muutoksenhaku tulee mielestämme järjestää niin, että markkinaoikeuden ratkaisusta valitetaan suoraan korkeimpaan oikeuteen ilman hovioikeusvaihetta. Käsityksemme mukaan uudistuksen yhtenä tavoitteena on koota markkinaoikeuteen IPR-asioiden huippuasiantuntemus, joka jo itsessään on omiaan lisäämään asianosaisten oikeusturvaa. Erikoista tällöin olisi, että tällaisen asiantuntevan erityistuomioistuimen ratkaisusta valitettaisiin ensiasteessa hovioikeuteen. Ottaen lisäksi huomioon edellä kuvatut IPR-asioiden käsittelylle asetettavat tavoitteet, ei hovioikeusvaihtoehto ole perusteltu. Tämä ainoastaan nostaisi kustannuksia ilman selkeitä konkreettisia hyötyjä.

Sen sijaan KKO:n toimiessa muutoksenhakuasteena IPR-asioiden prejudikaatit voivat lisääntyä, millä on oikeuskäytäntöä vakauttava ja riitaisuuksia vähentävä vaikutus. Todellinen ja joustava muutoksenhakumahdollisuus markkinaoikeuden ratkaisuun on kuitenkin aina turvattava tilanteissa, joissa markkinaoikeus on ratkaissut asian oikeuskysymyksen osalta selvästi virheellisesti. Vaikka oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3§:ssä sinänsä on mahdollistettu valitusluvan saaminen alemmassa oikeusasteessa tapahtuneen oikeudenkäynti- tai muun virheen perusteella, on valitusluvan saamisen kynnys käytännössä erittäin korkealla. Pidämme tästä syystä varteenotettavana vaihtoehtona sitä, että valitusluvan saamisen edellytyksiä tarkistetaan IPR-asioiden osalta, kun valituksen perusteena on se, että markkinaoikeus on ratkaissut oikeuskysymyksen selvästi virheellisesti. Korostamme, että myös korkeimman oikeuden resurssit tulee mahdollisen muutoksen yhteydessä turvata.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö, varatuomari