18.2.2014 klo 12:40
Lausunto

Nuorten syrjäytyminen (TRO 6/2012 vp)

Eduskunnan tarkastusvaliokunta

Lausuntonaan otsikossa mainitusta asiasta Suomen Yrittäjät esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Nuorten syrjäytymistä koskeva tutkimus, jonka Kuntoutussäätiö on tehnyt yhdessä konsortiokumppaneidensa kanssa, on laaja ja perinpohjainen. Raportti sisältää seikkaperäistä tietoa syrjäytymisilmiön sisällöstä ja laajuudesta. Tutkimuksessa on yksityiskohtaisesti käyty läpi, mitä erilaisia lähinnä julkisen vallan toimenpiteitä ja hankkeita meillä on käytössä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Näiden toimien vaikuttavuuden arviointi ja parhaiden toimintatapojen löytäminen ovat tutkimuksen keskeisiä tavoitteita.

Tutkimuksen suositukset siitä, mihin julkisen vallan olisi panostettava syrjäytymisen ehkäisemisessä, ovat perusteltuja. Tärkeä tavoite on esimerkiksi se, että lapsille ja nuorille suunnattavassa tuessakin päästäisiin ns. yhden luukun toimintatapaan, jotta avun löytyminen onnistuisi silloin kun sitä tarvitaan. Myös syrjäytymistä koskevan tietopohjan vahvistamiseksi suositus esim. siitä, että olisi saatava pitkittäisaineistoa nuorten elämäntilanteen kehittymisestä toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi, on tärkeä.

Raportti ja sen toimenpidesuositukset keskittyvät lähes pelkästään valtion ja kuntien toimenpiteisiin tilanteessa, jossa on jo käsillä syrjäytymisen uhka. Vähemmälle huomiolle jää sen sijaan se, olisiko koulutusjärjestelmässämme korjattavaa huomioon ottaen se, että syrjäytymisuhkaan yksilön kohdalla kytkeytyy kiinteästi koulunkäynnin jääminen pelkän peruskoulun varaan. Raportissa kyllä käsitellään koulutusjärjestelmää, mutta SY:n näkemyksen mukaan siinä ei ehdoteta syrjäytymisuhkaa vähentäviä muutoksia koulutukseen.

Oppisopimuskoulutuksen todetaan olevan ”tehokkain koulutuksellinen työvoimapoliittinen toimenpide”. Raportissa myös viitataan siihen, että oppisopimustyyppistä koulutusta käyttävissä Euroopan maissa nuorten työttömyys on vähäisempää kuin oppilaitoskoulutusta suosivissa maissa. Aivan ilmeisesti osaamisen hankkiminen käytännön työn kautta olisi ainakin osalle syrjäytymisvaarassa olevia nuoria toimiva väylä ammattiin. Suomessa työn kautta ammattiin opiskelu ei kuitenkaan ole ollut todellinen vaihtoehto nuorille. Oppisopimuskoulutukseen osallistujista on valtaosa meillä aikuisopiskelijoita. Se, että nuorille on käytännössä tarjolla vain oppilaitosmuotoinen väylä ammatin hankkimiseksi, jättää osan nuorista vaille koulutusta.

Mielestämme yksi tärkeimpiä pitkän aikavälin keinoja nuorten syrjäytymisuhkan vähentämiseksi on kehittää oppisopimustyyppinen koulutusväylä myös nuoria peruskoulunsa päättäneitä varten. Kun oppisopimuskoulutusta sellaisenaan näyttää olevan hankalaa kehittää ehdoiltaan sellaiseksi, että myös yritykset olisivat valmiit ottamaan nuoria työssä oppimaan, on haettava myös muita vaihtoehtoisia tapoja. Onkin myönteistä että opetus- ja kulttuuriministeriö on vastikään myöntänyt valtionavustuksen hankkeeseen, jossa pyritään kehittämään työpaikalla ammattiin oppimisen muotoja nimenomaan nuorille. Uuden työssä ammattiin oppimisen järjestelmän saaminen käyttöön vaatii ehkä paljonkin aikaa, mutta on tärkeää, että siihen tähtäävää valmistelua on nyt myös yhteiskunnan puolelta käynnistetty.

Rauno Vanhanen
johtaja