8.2.2010 klo 09:26
Lausunto

Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Lausumme kohteliaimmin seuraavaa:

Suomen Yrittäjillä on jäsenyrityksinä 590 lakiasiainpalveluja tarjoavaa yritystä, joista noin puolet on asianajotoimistoja.

Emme kannata työryhmän ehdotusta siitä, että muille oikeudenkäyntiavustajille kuin asianajajille ja julkisille oikeusavustajille luotaisiin uusi lupajärjestelmä. Ehdotuksen mukaan pääsääntöisesti jatkossa ainoastaan luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat voisivat ajaa juttuja tuomioistuinlaitoksessa.

Huomautamme, että vuonna 2002 toteutettiin oikeudenkäymiskaareen sääntely, jonka mukaan pääsääntöisesti vain oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut saa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana (OK 15:2§). Pidämme nykyistä järjestelmää hyvänä ja yleistä lakimiestutkintoa riittävänä kelpoisuusvaatimuksena mainittuihin tehtäviin. Nykyjärjestelmä turvaa riittävällä tavalla asianosaisten oikeusturvan ja asianmukaisen oikeudenhoidon. Oikeustieteellistä tutkintoa voitaisiin kuitenkin kehittää siihen suuntaan, että se antaisi entistä paremmat edellytykset tuomioistuimessa toimimiseen.

Uudistuksella rajoitettaisiin elinkeinoharjoittamisen vapautta. Työryhmä ei ole esittänyt nykyjärjestelmään liittyviä sellaisia ongelmia, jotka puoltaisivat nyt ehdotetun lupajärjestelmän toteuttamista. Lupajärjestelmä rajoittaisi perusteettomasti lakimiesten mahdollisuutta harjoittaa ammattiaan, vaikeuttaisi lakimieskoulutuksen suorittaneen mahdollisuutta aloittaa yritystoiminta sekä aiheuttaisi kustannuksia sekä lakimiehille että yhteiskunnalle.

Haluamme vielä kiinnittää huomiota asiaa valmistelleen työryhmän kokoonpanoon. Yleisellä lakimieskunnalla eikä lakimiespalveluiden käyttäjillä ole ollut työryhmässä edustusta, vaan työryhmä on koostunut viranomaisista ja asianajajista. Hyvään säädösvalmisteluun kuuluu olennaisesti, että ne tahot, joihin suunniteltu sääntely vaikuttaa, ovat edustettuina valmisteluorganisaatiossa.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö, varatuomari