4.4.2017 klo 13:24
Lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisia suorituksia koskevan asetuksen muuttaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Patentti- ja rekisterihallitus esittää muutoksia Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annettuun työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen. Muutokset koskevat asetuksen mukaisia patentti-, tavaramerkki-, kaupparekisteri-, yrityskiinnitys-, säätiö- ja yhdistysasioissa perittäviä maksuja.

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Patenttiasioita koskevat maksut

Patenttiasioista perittäviä maksuja esitetään korotettavaksi kustannusvastaavuuden palauttamiseksi. Patenttiasioiden maksuja ei ole korotettu vuoden 2010 jälkeen vuoteen, minkä vuoksi on perusteltua korottaa maksuja, jotta kustannusvastaavuus säilyy. Maksujen korotukset ovat kohtuullisia, sillä korotus on prosentuaalisesti pienempi kuin kuluttajahintaindeksin ja elinkustannusindeksin muutokset vastaavalla aikavälillä.

Patenttiasioiden maksujen rakennetta ehdotetaan myös hieman muutettavaksi. Pidämme perusteltuna ehdotusta, jonka mukaan patenttihakemukseen sisältyisi lisämaksutta 15 patenttivaatimusta ja sen ylittävät patenttivaatimukset olisivat lisämaksullisia. Muutosta puoltaa voimakkaasti se, että Euroopan patenttiviraston (EPO) maksuissa rakenne on jo nykyisin tämä.

Pidämme oikeanlaisena myös vuosimaksujen alennusta vuosille 4 ja 5, sekä vuosien 1-3 maksun pitämistä ennallaan. On perusteltua kohdistaa maksupainetta pidempään voimassa pidettäviin patentteihin.

Rakennemuutoksiin kuuluu myös käsittelymaksujen kasvattaminen suhteessa vuosimaksuihin. Tämä on sinänsä perusteltu muutos, mutta on muistettava, että kalliimmat hakemusmaksut voivat vaikuttaa patentointihalukkuutta vähentävästi. Käsittelymaksut ovat ensimmäinen kustannus, jota tarkastellaan ennen vuosimaksuja, kun patentin hakemista suunnitellaan. Patentointi mielletään kalliiksi erityisesti pk-yritysten keskuudessa, minkä vuoksi on syytä suhtautua varauksellisesti sellaisiin rakennemuutoksiin, jotka voivat osaltaan hillitä halukkuutta patentoida keksintöjä.

Tavaramerkkiasioita koskevat maksut

Tavaramerkkiasioissa ehdotuksen tarkoituksena ei ole kasvattaa maksujen kokonaiskertymää, mutta ehdotuksilla muutettaisiin maksujen rakennetta. Tavoitteena on saattaa tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu ja uudistamismaksu samalle tasolle. Muutoksen perusteena on se, että hakemusvaiheessa virastolle aiheutuu enemmän työtä kuin uudistamisvaiheessa. Pidämme perustelua muutokselle järkevänä. On myönteistä, ettei hakemusmaksua esitetä uudistamismaksua suuremmaksi.

On kuitenkin huomattava, että hakemusmaksun nostaminen ei kannusta yrityksiä hakemaan tavaramerkkejä, etenkin kun otetaan huomioon, ettei hakemus välttämättä johda tavaramerkin rekisteröintiin. Perustelumuistiossa on aivan oikein todettu liian korkealla hakemusmaksulla olevan tällainen vaikutus. Korotus on kuitenkin maltillinen, jos hakija käyttää sähköistä järjestelmää.

Hinnoittelulla voidaan tehokkaasti ohjata viraston asiakkaita käyttämään sähköisiä palveluja. Sähköinen asiointi myös laskee viraston työmäärää, minkä vuoksi alempi hinta sähköiselle asioinnille on perusteltu. Katsomme, että tavaramerkkiasioiden maksuissa hinnoittelun erot sähköisen ja paperisen asioinnin osalta voisivat olla suurempia, jolloin asioinnin kustannusvastaavuus toteutuisi totuudenmukaisemmin ja hinnoittelu ohjaisi asiakkaita käyttämään viraston kannalta kustannustehokkaampia asiointikanavia.

Yhdistysasioita koskevat maksut

Nykyisessä maksutaulukossa ennakkotarkastuksen maksu määräytyy ennakkotarkastettavien sääntöjen pykälien lukumäärän mukaan. Jos ennakkotarkastettavia pykäliä on 1-5, tarkastuksen hinta on 150 euroa ja yli 6 pykälän tarkastuksen hinta on 450 euroa.

Sääntöjen ja sääntömuutosten ennakkotarkastusmaksut esitetään muutettavaksi siten, että hinta olisi aina 350 euroa pykälien lukumäärästä riippumatta. Esityksessä korostusta perustellaan sillä, että ennakkotarkastettavat ilmoitukset liittyvät yleensä liittojen ja niiden jäsenyhdistysten sääntöihin, jotka ovat tarkastusasioiden suhteen työläitä.

Toteamme, että ennakkotarkastusta koskeva hinnankorotukset olisivat suhteellisen korkeat, ja kohdistuisivat erityisesti pienempien muutosten hakijoihin. Huomautamme, että muutosten vaikutuksia ei ole arvioitu riittävällä tasolla. Muutos vaikuttanee kielteisesti erityisesti pienten yhdistysten maksuihin.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen Albert Mäkelä
toimitusjohtaja lainopillinen asiamies