9.12.2009 klo 12:48
Lausunto

Pyydetty täydennys lausuntoon hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain markkinaoikeuslain muuttamises

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä kirjallista täydennystä antamaamme lausuntoon niiltä osin kuin esityksessä ehdotetaan säänneltäväksi uutta hankintaoikaisua. Esitämme täydennyksenä seuraavan.

Kirjallisessa lausunnossamme todettiin, että hankintaoikaisujärjestelmän luominen ja erityisesti sen ulottaminen pienhankintoihin ovat myönteisiä ehdotuksia. Lisäksi lausunnossa todettiin, että pienhankinnat tulisi palauttaa sääntelyn piiriin ja että niille tulisi luoda kevyet menettely- ja ilmoittamissäännökset.
.
Katsoimme, että kynnysarvoja korotettaessa on joka tapauksessa huolehdittava siitä, että hankintayksiköt ohjeistavat pienhankinnoissa noudatettavan menettelyn erikseen sekä ilmoittavat niistä asianmukaisessa laajuudessa. Esitimme nimenomaista sääntelyä näistä seikoista siitä huolimatta, että sääntelyn tehokkuus on kyseenalainen, ellei samalla luoda varsinaisia menettelysäännöksiä ja turvata mahdollisuutta muutoksenhakuun.

Sääntelyssä voitaisiin hakea johtoa vanhan hankintalain 5 ja 6 §:stä. Säännösten mukaan hankinnassa (arvosta riippumatta) oli käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet ja kohdeltava tarjoajia tasapuolisesti. Nimenomaisen määräyksen mukaan edellytettiin, että ”hankinnasta on sen arvosta riippumatta joko ilmoitettava tai tarjouksia on muuten pyydettävä hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä”.

Voimassa olevaan lakiin voitaisiin lisätä pienhankintoja koskeva yleisesti ohjaava säännös. Säännös voisi tulla lain 2 a §:ksi otsikolla ”Pienhankinnoissa noudatettavat periaatteet”:

”Pienhankintojen hankintamenettelyssä on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet.

Pienhankinnasta on ilmoitettava tai tarjouksia on muutoin pyydettävä hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä. Tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä.

Hankintayksiköiden on ohjeistettava pienhankinnoissa noudatettavat menettelyt.”

Yllä luonnosteltu säännös ohjaisi pienhankinnoissa noudatettavaa menettelyä. Säännös ei olisi sitova, sillä tässä vaiheessa ei luotaisi pienhankintoihin sinänsä tarvittavia menettelysääntöjä. Niiden toteuttaminen edellyttää laajempaa valmistelua, jota ei tässä yhteydessä voida suorittaa. Säännös kuitenkin tukisi luontevasti nyt ehdotettua hankintaoikaisumenettelyn sääntelyä. Hankintaoikaisua koskevista säännösehdotuksista sinänsä meillä ei ole huomautettavaa.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Antti Neimala
johtaja