16.2.2012 klo 08:49
Lausunto

Rakennerahastokausi 2014-2020 (U 72/2011)

Eduskunta
Hallintovaliokunta

Yleistä

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta kommentoida EU:n tulevan koheesiopolitiikan suuntaviivoja seuraavalle ohjelmakaudelle 2014-2020.

Suomen Yrittäjät tukee EU:n ja Suomen hallituksen asettamaa linjausta, että tulevan ohjelmakauden tulee entistä tiiviimmin tukea EU 2020 strategian tavoitteita. Linjaus ohjelmien tiivistämisestä entistä kohdennetumpiin ohjelmakokonaisuuksiin on myös kannatettava.

Uusien työpaikkojen syntyminen on viime vuosina painottunut voimakkaasti pk –yrityksiin. Katsomme, että tulevalla rakennerahasto-ohjelmakaudella rahoitusta tulee ohjata entistä enemmän pk-yrityksien toiminnan kehittämiseen.
Paras tuotos panos suhde saadaan, kun painotukset kohdistuvat tuotekehitykseen, investointeihin ja viennin edistämiseen. Nämä toimet edistävät parhaiten koko Suomen ja alueiden kilpailukykyä sekä työllisyyden paranemista.

Tulevaisuudessa Suomen on tehostettava EU:n rakennerahasto-ohjelmien hallinnointiin liittyviä menettelyjä ja vähennettävä hallinnointiin käytettäviä kuluja. Rakennerahastotoiminnan osalta hallinto ja raskaat menettelyt ovat aiheestakin saaneet vuosien varrella voimakasta kritiikkiä osakseen. Jatkossa tulee saada aikaiseksi mahdollisimman kevyt hallinto ja yksinkertaiset menettelyt.

Suomen Yrittäjät katsovat, että hallinnon keventämisessä ja virtaviivaistamisen yhteydessä on huolehdittava eri asiantuntijatahojen, mm. yrittäjäjärjestöjen edustus rakennerahastojen päätöksenteossa.

Yksityiskohtaisempia huomioita ohjelmiin (EAKR, ESR, maaseutuohjelmat)

Tulevalla ohjelmakaudella ohjelmien painopiste tulisi olla entistä voimakkaammin uuden yritystoiminnan synnyttämisessä, pk –yritysten kasvun, investointien, kansainvälistymisen ja kehittämisen tukemisessa.

Jatkossa rakennerahastotoimilla tulee edistää edelleen yritysten, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten t&k toimintaa. Ohjelmien tulee tukea alueellisten osaamiskeskittymien kehittymistä ja vuorovaikutusta.

EAKR ohjelman kautta tulisi rahoittaa yritysten toimintaympäristöä parantavan infran rakentamista.

ESR ohjelmien painopiste tulee olla nuorten kouluttamisessa ja työllistämisessä. Ohjelmien avulla tulisi myös edesauttaa itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, yrittämiseen tähtääviä toimia.

ESR ohjelmilla voidaan vahvistaa työvoiman osaamistasoa ja ammattitaitoja sekä myös vahvistaa mikro- ja pk –yrityksien osaamistasoa. Samalla ESR ohjelmilla tulee vahvistaa työvoiman sopeutumista talouden nopeisiin muutoksiin täsmäkoulutuksen avulla.

ESR ohjelmilla voidaan myös edistää työurien pidentymistä lisäämällä työntekijöiden osaamista ja työkykyä sekä jaksamista.

Maaseutuohjelmien yksi painopiste tulee olla maaseudun nykyisen yritys– ja tuotantotoiminnan säilyttäminen ja kehittäminen. Tämä tarkoittaa mm., että tulevalla rakennerahastokaudella maaseudun kehittämiseen suunnattuja varoja tulisi kohdentaa onnistuneiden omistajanvaihdoksien tekemiseen.

Suomessa on lähivuosien aikana tulossa yli 50 000 yritystä omistajanvaihdostilanteeseen. Merkittävä määrä näistä yrityksistä on maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Maaseudun ja haja-asutusalueiden elinvoimaisuuden kannalta jo olemassa olevan yritystoiminnan säilyttäminen on aivan ratkaisevaa.

Suomen Yrittäjät ry

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja

Kari Jääskeläinen
elinkeinoasioiden päällikkö