16.9.2009 klo 13:01
Lausunto

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta kohteliaimmin seuraavaa:

Kyseessä on luonnos säädösvalmistelun kuulemisohjeiksi, jotka on tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuoden 2009 lopussa. Lausuntopyynnössä pyydetään muun ohella esittämään kokemuksia nykyisistä kuulemisen käytännöistä säädösvalmistelussa ja arvioimaan ehdotetun ohjeen vaikutuksia kuulemisen käytäntöihin.

Mielestämme säädösvalmistelu on tällä hetkellä pääosin avointa ja keskeiset sidosryhmät ovat hyvin mukana hankkeiden valmisteluorganisaatioissa. Samoin ministeriöiden kuulemiskäytännöt ovat niin ikään pääosin toimivia. Säädösvalmistelun kuulemisohjeet ovat kuitenkin tervetulleita, jotta säädösvalmistelua toteutetaan koko valtionhallinnossa yhtenäisellä tavalla.

Pidämme hyvänä tässäkin ohjeistuksessa todettua seikkaa, jonka mukaan keskeisiä sidosryhmiä informoidaan, miten annettu lausunto tai muu palaute on vaikuttanut säädösvalmisteluun (ohjeen kohta 2.9). Asia on olennainen valmistelun avoimuuden ja läpinäkyvyyden varmistamisessa.

Kiinnitämme tässä yhteydessä huomiota säädösehdotusten vaikutusten perusteelliseen ja nykyistä kattavampaan arviointiin. Hankkeen sidosryhmien ja muiden lausunnonantajien kannalta on olennaista tietää, millä perusteilla hankkeen valmistelussa on päädytty esitettyyn lopputulokseen ja miten esityksen vaikutukset on arvioitu. Ainoastaan tällöin sidosryhmille tarjoutuu aidosti mahdollisuus ottaa kantaa esitettyyn sääntelyyn ja sen arvioituihin vaikutuksiin. Sääntelyn avoimuus lisääntyy ja valmisteluun voidaan tuoda uusia, perusteltuja näkökulmia, joiden johdosta esitetyn sääntelyn mahdollisia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää. Näin saavutetaan sekä laadullisesti parempaa että sääntelyn kohteille selkeämpää ja ymmärrettävämpää sääntelyä.

Esitämme harkittavaksi, voitaisiinko esimerkiksi ohjeen kohtaan 2.6 lisätä, että sidosryhmiä kuullaan paitsi valmistelun tuloksena syntyneestä säädösehdotuksesta myös sen arvioiduista vaikutuksista. Tällainen kirjaus kiinnittäisi sekä hankkeen valmisteluorganisaation että lausuntojen antajien huomion yhteen olennaisimmista parempaan sääntelyyn liittyvään kysymykseen eli riittävän perusteelliseen sääntelyn vaikutusten arviointiin.

Lisäksi tärkeää on aktiivisesti seurata, miten annettavat kuulemisohjeet siirtyvät käytännön toimenpiteiksi säädösvalmistelun yhteydessä. Esimerkiksi ohjeiden kohdan 2.7 vähimmäislausuntoaikaa koskevan kirjauksen toteutuminen käytännössä on hyvä varmistaa.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö