20.8.2002 klo 08:24
Lausunto

Sähkökatkosten vakiokorvaustyöryhmän mietintö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiakohdassa mainitusta työryhmän mietinnöstä seuraavan:

1. Ehdotetun järjestelmän tavoitteista

Ehdotetulla järjestelmällä pyritään parantamaan sähkönkäyttäjien mahdollisuuksia saada korvaus sähkön toimituksen keskeytyessä ja koko sähkönjakelujärjestelmän toimitusvarmuutta.

Suomen Yrittäjät katsoo, että molemmat tavoitteet ovat kannatettavia. Olisi erinomaista, jos luotava järjestelmä todella johtaisi siihen, että sähkönjakelun varmuus kehittyisi niillä alueilla, joilla se on viime aikaisten tapahtumien valossa osoittautunut haavoittuvimmaksi. Itsestään selvää on, että pienille ja keskisuurille yrityksille sähkönsaannin varmuus on tärkeätä. Tällaisten yritystoiminnan perusinfrastruktuuriin kuuluvien järjestelmien pitää olla tyydyttävästi järjestettynä koko valtakunnan alueella.

Ottaen huomioon järjestelmän vaikutukset sekä verkonhaltijoiden asemaan että sähkönkäyttäjiin on välttämätöntä, että uusien säännösten vaikutuksia arvioidaan kiinteästi lain tultua voimaan. Säännökset eivät saa johtaa perusteettomiin sähkön hinnan korotuksiin eikä siitä toisaalta pitäisi seurata perusteettomia kustannuksia verkonhaltijoille. Seurannassa huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että ehdotetut säännökset olisivat normaaleista vahingonkorvausoikeudellisista periaatteista poikkeavia.

2. Järjestelmän soveltamisalasta

Suomen Yrittäjät kannattaa järjestelmän ulottamista kaikkiin sähkönkäyttäjiin. Tosin järjestelmän varsinaisena tarkoituksena on selvästikin korvata lähinnä kotitalouksien kärsimiä vahinkoja. Yritystoimintaan sovellettuina ehdotetut korvausten aikarajat ja tasot sekä korvauskatto ovat selkeästi alimitoitettuja. Yrityksille aiheutuu aina taloudellisia menetyksiä, jos niiden tuotanto häiriintyy sähkön saannissa olevien ongelmien vuoksi. Vahingot ovat yksilöllisiä ja niiden korvaaminen ehdotetunlaisen vakiokorvausjärjestelmän välityksellä on vain osaratkaisu.

Huolimatta yllä esitetyistä huomautuksista Suomen Yrittäjät hyväksyy työryhmän mietinnössä ehdotetut säännökset nykyistä korvausjärjestelmää täydentävänä järjestelmänä. Uudistuksella ei siis tule osaksikaan poistaa niitä korvausmahdollisuuksia, joita nykysäännökset tarjoavat. Samalla Suomen Yrittäjät edellyttää, että kauppa- ja teollisuusministeriö, sähkömarkkinaviranomainen sekä verkonhaltijat ryhtyvät kehittämään menettelyitä, joilla voitaisiin korvata yrityksille aiheutuneita todellisia vahinkoja nykyistä tehokkaammin. Yhtenä vaihtoehtona tulee harkita erityisen vahinkojen selvittelylautakunnan asettamista konkreettisten tapausten käsittelyä varten. Oikeudenkäyntimenettely on niin raskas, että se ei yleensä ole tarkoituksenmukainen tällaisten vahinkojen kohdalla. Vakiokorvaukset taas eivät kata vähääkään merkittävämpiä vahinkoja, eikä uusi järjestelmä saa aiheuttaa heikennyksiä vahingonkärsijöiden tosiasialliseen asemaan.

3. Yksityiskohtaisia huomautuksia

Esityksessä ehdotetaan, että sähkönkäyttäjillä olisi oikeus korvaukseen aina jos jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä ei pysty osoittamaan, että tämä on noudattanut säännösten edellyttämää huolellisuutta toiminnassaan. Näyttötaakka on siis verkonhaltijalla tai vähittäismyyjällä. Suomen Yrittäjät toteaa, että muunlainen perusratkaisu näyttötaakan suhteen ei olisi tarkoituksenmukainen. Sähkönkäyttäjillä ei ole mitään mahdollisuutta käytännössä osoittaa, onko huolellisuusvelvoitetta noudatettu vai ei. Eri asia on, että näytön esittäminen ja sen riittävyys esitetyn säännöksen kannalta ei ole helppoa eikä yksiselitteistä.

4. Säännösten voimaantulo

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan, että säännökset tulisivat voimaan ensi vuoden alusta ja että vakiokorvauksen katto olisi lain kahden ensimmäisen voimassaolovuoden ajalta 350 euroa ja nousisi sitten 700 euroon. Suomen Yrittäjät katsoo, että korvauskaton ehdotettu porrastettu voimaantulo ei ole perusteltua. Yritysvahinkojen osalta katto on niin matala, että sen puolittaminen johtaisi herkästi tarpeeseen esittää täydentäviä yksilöllisiä vaatimuksia. Verkonhaltijoilta edellytettävät investoinnit ja järjestelmämuutokset eivät ole sitä luokkaa, että niillä voitaisiin perustella esitystä näiltä osin.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Antti Neimala
johtaja