13.11.2009 klo 08:58
Lausunto

Selvityshenkilö Myllymäen selvitys Eläketurvakeskusta koskevan sääntelyn uudistamistarpeista

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikkoasiassa. Lausuntonaan Suomen Yrittäjät ry esittää seuraavan.

Selvityksen keskeiset johtopäätökset

Emeritusprofessori Myllymäen selvityksen keskeisin johtopäätös on tiivistetty raportin sivulla 38: ”Eläketurvakeskuksen osalta lähes kaiken säilyttämistä nykyisellään perustellaan vain tarkoituksenmukaisuusnäkökohdin, mutta laillisuusnäkökulmasta, erityisesti Suomen perustuslain vuoksi, muutoksiin on tarvetta. Olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että Eläketurvakeskuksen aseman, tehtävien ja rahoituksen sekä valvonnan selkiyttäminen vaatii kokonaisratkaisun, joka perustuu viranomaisena toimivaan Eläketurvakeskukseen julkisoikeudellisena laitoksena.”

Yllä siteerattu johtopäätös on perusteena niille ehdotuksille, joita selvitysmies Myllymäki esittää. Eläketurvakeskuksen organisaation ohessa raportissa on ehdotuksia, jotka liittyvät yleisesti eläkejärjestelmän täytäntöönpanoon ja järjestelmää koskevan säädösvalmistelun toteutustapoihin. Uudistusehdotusten keskeisenä perusteena ovat kaikilta osin Myllymäen näkemät nykyisen järjestelmän laillisuusongelmat.

Suomen Yrittäjien näkemys raportista

Suomen Yrittäjät rajoittuu lausunnossaan arvioimaan selvitysmiehen raportin keskeisimpiä ehdotuksia oman jäsenkuntansa toimintaedellytysten näkökulmasta. Lausunnossa ei arvioida tarkemmin esimerkiksi nykyjärjestelmän suhdetta perustuslain säännöksiin. Eläketurvakeskusta koskevan sääntelyn on luonnollisesti oltava sopusoinnussa perustuslain vaatimusten kanssa. Suomen Yrittäjät viittaa siihen, että perustuslain vaatimusten täyttymistä on punnittu aiemmin eduskunnan perustuslakivaliokunnassa ja Eläketurvakeskuksen asemaa koskevissa selvityksissä, eivätkä johtopäätökset ole yhtä jyrkkiä kuin selvitysmies Myllymäen. Toteamme vielä, että selvitysmies Myllymäen havainnot ja johtopäätökset liittyvät koko työeläkejärjestelmään ja sen toteuttamistapoihin, eivät yksinomaan Eläketurvakeskuksen asemaan.

Raportin ansioksi on luettava se, että siinä esitetään tiiviissä muodossa terävää analyysia ja tärkeitä johtopäätöksiä yhteiskunnan kannalta merkittävästä instituutiosta. Raportti on tarpeellinen keskustelunavaus ja sisältää monia huomionarvoisia näkökohtia.

Suomen Yrittäjät korostaa, että eläkejärjestelmän merkitys on äärimmäisen tärkeä kaikkien suomalaisten yrittäjien, työnantajien ja työntekijöiden kannalta. Eläkejärjestelmän toimivuus vaikuttaa olennaisella tavalla mm. yritysten ja yrittäjien kustannuksiin sekä työn tekemisen ja teettämisen kannustavuuteen. Vaikka Eläketurvakeskuksen toiminta ei suoraan vaikutakaan kaikkiin edellä mainittuihin kysymyksiin, sen toiminnan järjestäminen on keskeinen osa kokonaisuutta.

Asian suurin kysymys on, tuleeko Eläketurvakeskuksesta muodostaa jatkossa julkisoikeudellinen laitos. Suomen Yrittäjät yhtyy siihen raportissa esitettyyn näkemykseen, että viranomaistehtävien osittainen uudelleenjärjestäminen ei ole perusteltua, vaan asia on ratkaistava kokonaisuutena. Emme kuitenkaan yhdy selvitysmiehen johtopäätökseen, jonka mukaan Eläketurvakeskuksen muodostaminen julkisoikeudelliseksi laitokseksi olisi välttämätöntä. Tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat eivät sitä välttämättä edellytä. Mahdolliset laillisuusongetkaan eivät käsittääksemme edellytä selvitysmiehen ehdotusten toteuttamista sellaisinaan.

Suomen Yrittäjien mielestä selvitysmies Myllymäki esittää edellä sanotusta huolimatta useita sellaisia johtopäätöksiä, jotka puoltavat järjestelmän kehittämistä. Tärkein näistä on tarve turvata säädösvalmistelun vastuiden selkeys. Katsomme, että eduskunnan ja valtioneuvoston sekä ministeriöiden vastuuta säädösvalmistelusta on syytä korostaa.

Kolmikantainen säädösvalmistelu on paikallaan eläkejärjestelmää kehitettäessä, mutta eri osapuolet on otettava tasapuolisesti valmisteluun mukaan. Yrittäjien ja pienten työnantajien edustus on ollut useasti liian ohutta, vaikka näiden ryhmien osuus vakuutuksenottajista on hallitseva. Sama aliedustus on havaittavissa myös työeläkelaitosten hallinnossa. Niin säädösvalmistelussa kuin järjestelmän täytäntöönpanossakin on huolehdittava siitä, että keskeiset sidosryhmät pääsevät osallistumaan työhön heille oikeutetusti kuuluvien roolien mukaisesti. Tällaiset muutokset eivät edellytä lainsäädännön tai Eläketurvajärjestelmän muutoksia, vaan johdonmukaista politiikkaa ja selkeitä käytäntöjä.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Antti Neimala
johtaja