1.11.2011 klo 11:41
Lausunto

Suomen Yrittäjien kannanotto perusopetuksen tuntijako uudistuu kuulemistilaisuuteen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Perusopetuksen tavoitteet

Suomen Yrittäjät katsoo, että perusopetuksen tavoitteena tulee olla vahvan yleissivistyksen turvaaminen koko väestölle niin, että sivistyksen olemus peilaa jatkuvasti yhteiskunnan muutosta ja tulevaisuuden
suomalaista yhteiskuntaa.

Aihekokonaisuudet

Sivistyksen perustaksi on Euroopan unionissa määritelty kansalaisen avaintaidot. Yksi avaintaidoista on yrittäjyys, jolla tarkoitetaan yrittäjämäistä toimintatapaa ja perusvalmiuksia yrittäjyydestä.

Voimassa olevassa opetussuunnitelmassa on aihekokonaisuus ”Yrittäjyys ja aktiivinen kansalaisuus”. Tämä teema tulee sisällyttää kaikkiin oppiaineisiin. Aihekokonaisuuden tarkoituksena on opetuksen eheyttäminen. Se tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden avaintaidon saavuttamiseen.

Opetussuunnitelmauudistuksessa tulisi säilyttää opetusta eheyttävät aihekokonaisuudet sekä yrittäjyys yhtenä aihekokonaisuutena.

Tuntijako ja valinnaisuus

Suomen Yrittäjät mielestä perusopetuksen aikaista vähimmäistuntimäärää voidaan nostaa. Eurooppalaisessa vertailussa perusopetuksen tuntimäärä Suomessa on keskimääräistä pienempi.

Kannatamme A1-kielen opintojen aikaistamista alkamaan viimeistään 2. vuosiluokalla.

Pidämme tärkeänä, että oppilaanohjauksen tuntimäärää lisätään. Osa ammatillisen koulutuksen kohtaanto-ongelmasta voidaan ratkaista oppilaanohjauksen keinoin.

Tärkeää on myös kädentaitoaineiden tuntimäärän lisääminen. Merkittävä osa työvoiman kysynnästä kohdistuu ammattiosaajiin.

Suomen Yrittäjät suhtautuu varauksellisesti uusien oppiaineiden sisällyttämiseen perusopetuksen tuntijakoon.

Suomen Yrittäjät ry

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö