10.5.2013 klo 09:40
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Hallitus esittää aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n sekä Koulutusrahastosta annetun lain muuttamista. Aikuiskoulutustuen osalta esitetään täyden suojaosan määrää korotettavaksi 250 euroon. Lisäksi ammattitutkintostipendin määrää ehdotetaan korotettavaksi 450 euroon niiden henkilöiden osalta, joilla ei ole perusasteen jälkeistä ammatillista tutkintoa.

Suomen Yrittäjät pitää perusteltuna palkansaajien aikuiskoulutustuen sekä ammattitutkintostipendietuuksien parantamista. Aikuiskoulutustuen suojaosan nostaminen kannustaa työn ohessa opiskeluun. Lisäksi korkeampi ammattitutkintostipendi kannustaa tutkinnon suorittamiseen niitä henkilöitä, joilla ei ole perusasteen jälkeistä ammatillista tutkintoa.

Aikuiskoulutustuen kehittäminen kannustamaan työn ohessa tapahtuvaa opiskelua jättää huomioimatta yrittäjät. Yrittäjät ovat voimakkaasti aliedustettu ryhmä aikuiskoulutustuen saajina. Vain noin kolme prosenttia tukipäätöksistä tehdään yrittäjille.

Yrittäjä voi saada vain aikuiskoulutustuen perusosaa, joka on tänä vuonna 679,89 euroa kuukaudessa. Tästä syystä yrittäjän on vaikea irrottautua kokopäivätoimiseen opiskeluun. Lain 5 a pykälän mukaan yrittäjän tulojen tulee laskea vähintään kolmanneksella tukikauden aikana, jotta hän on tukikelpoinen.

Suomen Yrittäjät esittää, että Yrittäjän aikuiskoulutustuen hyödyntämisen kannustamiseksi ja yritystoiminnan ohessa tapahtuvan opiskelun lisäämiseksi lain 5 a pykälän neljättä kohtaa muutetaan seuraavasti: ”Yrittäjän tukikauden aikaiset yritystoiminnan ansiot ovat vähentyneet vähintään neljäsosalla verrattuna viimeiseen ennen opiskelun alkua toimitettuun verotukseen.”

Yrittäjät eivät voi saada ammattitutkintostipendiä pelkän yrittäjätoiminnan perusteella, koska stipendi rahoitetaan maksetun työttömyysvakuutusmaksun perusteella. Ammattitutkintostipendi on kuitenkin luonteeltaan tutkinnon suorittamiseen kannustava veroton etuus.

Suomen Yrittäjät esittää, että niiden yrittäjien osalta, jotka suoritetun tutkinnon perusteella olisivat oikeutettuja ammattitutkintostipendiin, mutta joilla ei ole vaadittavaa palkansaajahistoriaa, stipendi rahoitettaisiin valtion toimesta (kuten valtio rahoittaa valtion palveluksessa olevien stipendit).

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö