13.2.2015 klo 08:39
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto ajokorttilainsäädännön muutosesityksiin

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää ajokorteista annettuun lainsäädäntöön tehtäväksi muutoksia liittyen kuljettajan ammattipätevyyskortin voimassaoloon sekä autokoulun hyväksyttäviin opetustiloihin.

Kuljettajan ammattipätevyyskortin osalta esityksessä ehdotetaan kumottavaksi kuorma- linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 11 § 1 momentti lakiin hyväksytyn muutoksen vuoksi. Momentin kumoaminen tarkoittaisi, että kuljettajan ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta peruskoulutuksen tai jatkokoulutuksen suorittamisesta annetusta todistuksesta. Ammattipätevyyskortin voimassaolo ei olisi enää toissijaisesti sidottu ajo-oikeuden voimassaoloon siten, että se päättyisi ajo-oikeuden voimassaolon päättyessä.

Suomen Yrittäjät kannattaa tehtyä esitystä. Muutos selkeyttää ammattipätevyyden voimassaoloaikoja ja on kustannusvaikutuksiltaan myönteinen määräaikaisen ajo-oikeuden omaavan kannalta.

Autokoulujen hyväksyttävien opetustilojen osalta esitetään muutosta niin, että ajo-opetukseen liittyvää teoriaopetusta voidaan järjestää muuallakin kuin autokoulun opetustilassa. Edellytyksenä on, että tilan tulee soveltua opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja oppimistapahtuman edellyttämään keskittymiseen. Autokoululla on etukäteisilmoitusvelvoite opetuksen aloittamisesta tällaisessa tilassa.

Suomen Yrittäjät pitää kannatettavana ajokorttiopetukseen liittyvän teoriaopetuksen joustavuuden lisäämistä. Tärkeää on kuitenkin varmistaa, että tila täyttää hyvälle oppimiselle suotuisat puitteet siten, että opiskelijan yksilölliseen huomioimiseen kiinnitetään riittävästi huomiota.

Ystävällisesti

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja