29.5.2010 klo 14:01
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen (TUTKE) väliraporttiin

Näyttötutkinnot ovat keskeinen osa osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisjärjestelmäämme. Ne mahdollistavat tehokkaan elinikäisen oppimisen strategiaan perustuvan osaamisen sertifioinnin. Järjestelmän vahvuus on, että se rakentuu eri työelämätahojen kiinteään yhteistyöhön. Tätä järjestelmää tuleekin kehittää ja vahvistaa ja siitä tulisi ottaa mallia myös korkea-asteen osaamisperustaisen tutkintorakenteen kehittämisessä ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisjärjestelmässä (AHOT).

Opetusministeriö on asettanut ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen (TUTKE), jonka keskeinen tehtävä on tutkintotoimikuntatyön kehittäminen. TUTKE:a pohtinut työryhmä esittää mm., että tutkintotoimikuntien ohjaus- ja laadunvarmistustehtävää vahvistetaan esimerkiksi tutkintotilaisuuksien systemaattisella seurannalla. Tämä edellyttää kuitenkin tutkintotoimikuntien aiempaa parempaa resurssointia. Toimikuntien sihteerityöhön tulee varata riittävät ajalliset resurssit. Työelämäedustajista ainakin yrittäjille syntyy merkittäviä kustannuksia toimikuntatyöhön osallistumisesta. Työmäärä ei voi olla sellainen, että esimerkiksi yrittäjien osallistuminen toimintaan hankaloituu. Ehdotammekin, että sellaisten henkilöiden, jotka eivät saa palkkaa tai joille syntyy merkittäviä tulon menetyksiä tutkintotoimikuntatyöskentelyyn osallistumisajalta, toimikuntakorvausta nostetaan merkittävästi.

Työryhmä ehdottaa, että tutkintojen arvioijien roolia ja osaamista vahvistetaan. Onkin tärkeää, että tutkintojen laatu ja taso pysyvät korkeina. Esimerkiksi erikoisammattitutkintojen tulee osoittaa nk. mestaritason osaamista. Yhden tutkinnon arvioijan tulee olla näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittanut. Tämä on kannatettavaa, mutta työelämäedustajien mahdollisuutta osallistua näyttötutkintomestarikoulutukseen tulee merkittävästi lisätä. Koulutus tulee järjestää joustavasti ja sen tulee olla maksutonta työelämäedustajille. Tällä hetkellä merkittävä osa näyttötutkintomestareista on koulutuksen järjestäjien edustajia. Uskomme, että työelämää edustavien näyttötutkintomestareiden nykyistä laajempi mukana olo arviointitilaisuuksissa lisää arvioinnin laatua.

Kannatamme työryhmän esitystä tutkintotoimikuntien jäsenten perehdyttämisen ja täydennyskouluttamisen tehostamisesta. Tärkeää on, että tutkintotoimikuntien työelämäedustajien saatavissa on selkeää sähköistä opastusta tutkintotoimikuntatyöhön.

Kannatamme esitystä tutkintotoimikuntatyöstä maksettavien palkkioiden korottamisesta, mutta esitämme lisäksi aiemmin mainittua erillistä lisäkorvausta henkilöille, jotka eivät saa palkkaa tai joille syntyy merkittäviä tulon menetyksiä tutkintotoimikuntatyöhön osallistumisajalta.

Kannatamme esitystä tutkintomaksun korottamisesta 68 euroon. Esitämme myös, että ammattitutkintostipendi voitaisiin myöntää myös yrittäjälle yrittäjänä toimimisen perusteella. Tämä kannuste maksettaisiin valtionbudjetista.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö