26.4.2013 klo 12:55
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto ammattikorkeakouluista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen Yrittäjät esittää ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta seuraavaa:

3 § Ammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa siirrytään käyttämään vain yhtä tutkintonimikettä, joka olisi Maisteri, YAMK. Tähän tutkintonimikkeeseen liitettäisiin suoritetun koulutusohjelman nimi, esimerkiksi Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen.

Mielestämme edellä oleva ehdotus mahdollistaisi ylempien ammattikorkeakoulututkintojen laaja-alaisuuden paremman toteutumisen. Lisäksi yksi tutkintonimike selkeyttäisi järjestelmää ja lisäisi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vetovoimaisuutta.

7 § Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet

Sekä ammattikorkeakoulututkintoon että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tavoitteeksi tulee asettaa myös valmiudet yrittäjänä toimimiseen.

Ammattikorkeakoulututkinnossa:

”Laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet toimia oman alansa asiantuntijatehtävissä niin työntekijänä kuin yrittäjänäkin.

Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa:

”Laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä työntekijänä ja yrittäjänä.”

25 § Toimiluvan hakeminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 – 2016 todetaan: Ruotsinkielistä korkeakoulutusta tarkastellaan väestön sivistys-, osaamis- ja palvelutarpeen näkökulmasta ottaen huomioon rakenteellisen kehittämisen yleiset periaatteet. Koulutuksen ja tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaamiseksi ruotsinkielinen ammattikorkeakoulutus keskitetään ruotsinkielisiin ammattikorkeakouluihin.

Edellä olevassa ”KESU-asiakirjassa” oleva kanta ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että 25 § kuudennessa kohdassa oleva ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet ei voisi olla sekä suomi että ruotsi. Alueellisen korkeakoulupalveluiden saatavuuden turvaamiseksi on tärkeää, että ammattikorkeakoulu voi tarvittaessa tarjota palveluita sekä ruotsiksi että suomeksi.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö