31.3.2010 klo 09:08
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa pohtineen työryhmän raportista

Opetusministeriö

Ammattikorkeakouluille on lainsäädännössä asetettu selvä tki -tehtävä. Tätä tehtävää ammattikorkeakoulujen tulee toteuttaa aluekehitys- ja koulutustehtäviinsä integroituna. Ammattikorkeakoulujen tki -resurssit ovat olleet kuitenkin melko vaatimattomat yliopistoihin verrattuna. Ammattikorkeakouluissa ne olivat noin 90 miljoonaa euroa ja yliopistoissa noin miljardi euroa vuonna 2008.

Lähes puolet tki -toiminnastaan ammattikorkeakoulut ovat toteuttaneet perusrahoituksella. Toinen puoli on tullut ulkopuolisista lähteistä. Ammattikorkeakoulukohtainen, alakohtainen sekä aluekohtainen vaihtelu tki –toiminnassa on ollut kuitenkin liian suurta.

Ammattikorkeakoulujen rooli yritysten osaamis- ja tki -palveluiden tuottajana kasvaa. Väestön koulutustason noustessa yhä suurempi osa työikäisistä käyttää jossakin työuransa vaiheessa ammattikorkeakoulujen palveluita. Myös ammattikorkeakoulujen asema osana alueellista osaamispalveluverkostoa vahvistuu. Erityisesti yhteistyö ammatillisen aikuiskoulutuksen kanssa on oleellista yritysten kokonaisvaltaisen palveluiden näkökulmasta. Ammattikorkeakouluilla on yhä selvempi työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä.

Ammattikorkeakoulujen resursseja ja osaamista kysyntä, käyttäjä- ja asiakaslähtöisessä toiminnassa tulee vahvistaa. Tällöin tki -toiminnan perusrahoitusta tulisi lisätä. Tämä perusrahoituksella toteutettava tki -toiminta tulisi suunnata erityisesti pienyritysten tarpeisiin.

Myös tuloksellisuusrahoituksen osuutta tulisi vahvistaa. Tällöin yhtenä keskeisenä tuloksellisuuden kriteerinä olisi käytettävä ammattikorkeakoulun onnistumista pk-yritysyhteistyössä tki -toiminnassa.
Ammattikorkeakoulujen tulisi määritellä selkeämmin aluekehitysstrategiansa sekä myös ne painopisteet, joissa toimintaan valtakunnallisesti. Ammattikorkeakoulujen on lisäksi entisestään lisättävä yhteistyötä toistensa kanssa ja muodostettava strategisia liittoutumia.

Tki -toiminnan tulee olla oleellinen osa koko ammattikorkeakouluhenkilöstön toimintaa ja osaamista. Se tulisi myös liittää osaksi koulutusta ja tutkintojen osaamissisältöjä. Näistä syistä henkilöstön osaaminen tulee varmistaa täydennyskoulutuksen avulla. Myös opetushenkilöstön kannustamiseen laajaan työelämäyhteistyöhön tulisi löytää keinoja. Yhtenä keinona voi olla esimerkiksi opetushenkilöstön t&k&i -toimintaan keskittyvät työelämäjaksot yrityksissä.

Suomen Yrittäjät pitää kannatettavina työryhmämuistiossa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö