22.11.2013 klo 13:14
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ammattikorkeakoululain keskeisin uudistus koskee ammattikorkeakoulujen muuttamista osakeyhtiömuotoisiksi oikeushenkilöiksi sekä perusrahoituksen siirtämistä kokonaan valtiolle. Tämä muutos on osa ammattikorkeakoulujärjestelmän kokonaisuudistusta. Lainsäädännön ensivaiheessa ammattikorkeakoulujen rahoitus muutettiin tuloksellisuusrahoitusperusteiseksi.

Suomen Yrittäjät kannattaa ammattikorkeakoulujen yhtiöittämistä sekä rahoituksen siirtämistä valtiolle. Muutokset tuovat selkeyttä ammattikorkeakoulujen toimintaan. Lisäksi yhtiöittäminen mahdollistaa elinkeinoelämälle aiempaa paremman mahdollisuuden olla mukana ammattikorkeakoulujen kehittämisessä työ- ja yrityselämälähtöisesti.

Ammattikorkeakoululainsäädäntöluonnoksesta haluamme nostaa vielä esiin joitain yksityiskohtia:

• Suomen Yrittäjät kannattaa ammattikorkeakoulutoimiluvan myöntämistä suoraan osakeyhtiölle ammattikorkeakouluna toimimiseen.

• Hallituksen esityksestä puuttuu arviointi lakiesityksen yritysvaikutuksista. Ehdotamme tämän lisäämistä hallituksen esitykseen.

• Ammattikorkeakoulujen perustutkintojen maksuttomuudesta (14 §) tulee luopua Euroopan talousalueeseen kuulumattomien valtioiden kansalaisten osalta silloin, kun he osallistuvat vieraskieliseen koulutukseen. Maksujen perimisen edellytyksenä on, että yliopistolla on apurahajärjestelmä, jolla voidaan tarvittaessa tukea osallistuvien opiskelijoiden opiskelua.

Maksua ei voida kuitenkaan periä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta eikä henkilöltä, joka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä edellä mainittujen perheenjäseniltä. Maksua ei voida myöskään periä häneltä, jolla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia.

• Suomen Yrittäjät kannattaa sitä, että ammattikorkeakoulun hallituksessa (18 §) tulee olla työ- ja elinkeinoelämän asiantuntemusta. Lisäksi Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että ammattikorkeakoulun hallintoon kuuluu riittävä määrä asiantuntijaelimiä, joissa tulee edustetuksi yrittäjien toimialakohtaista osaamista.

• Ylempänä ammattikorkeakoulututkintona tulee voida järjestää laaja-alaisia koulutusohjelmia. Esimerkiksi Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmaan (tradenomi YAMK) tulee voida osallistua esim. sairaanhoitajan tai insinöörin tutkinnon suorittanut.

• Lakiin ollaan säätämässä ammattikorkeakouluille pakolliset opiskelijakunnat sekä pakollinen opiskelijakuntajäsenyys (42 §). Tämä ei kuitenkaan saa johtaa pykälän kolmannessa momentissa mainitun opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisen osalta muuhun terveydenhuoltoon verrattuna oleellisesti korkeampiin kustannuksiin. Opiskelijoiden terveydenhuolto tulee voida järjestää esim. ammattikorkeakoulupaikkakunnan julkisen terveydenhuoltojärjestelmän kautta.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
johtaja