16.5.2013 klo 12:37
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto Eduskunnan hallintovaliokunnalle HE 32/2013 vp kuntalain muuttamisesta

Eduskunta
Talousvaliokunta

Yleistä

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua eduskunnan hallintovaliokunnalle HE 32/2013 kuntalain muuttamisesta.

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen, että kuntien liikelaitosten yhtiöittämisvelvoite etenee ja eduskunnalle on annettu esitys kuntalain muuttamiseksi. Yrittäjät ovat jo vuosien ajan tunnistaneet useita ongelmia liikelaitosten kilpailuhaitoista.

Suomen Yrittäjät katsoo, että tavoitteena tulee olla kuntien ja valtion tasolla toimivat palvelu- ja hyödykemarkkinat. Niiden avulla kunnat ja valtio voivat parhaiten edistää yritysten kilpailukykyä ja kasvua.

Julkisen sektorin tavoitteena tulee olla terveellä tavalla kilpailevien markkinoiden luominen ja toimivien markkinoiden säilyttäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että julkisen sektorin ei pidä häiritä markkinoita. Julkisen sektorin keskeinen tehtävä on huolehtia toimivien ja sosiaalisesti oikeudenmukaisten peruspalveluiden järjestämisestä.

Kilpailevan liiketoiminnan lopettaminen kokonaan

Suomen Yrittäjät katsoo, että jatkon suhteen olisi viisasta tehdä periaatteellinen linjaus, jossa kunnat arvioivat ennen mahdollista yhtiöittämistä, että onko yhtiöittäminen ylipäänsä tarpeellinen toimenpide. Samassa yhteydessä voitaisiin tehdä perusteltu päätös lopettaa kokonaan yritysten kanssa kilpaileva liiketoiminta.

Näin muodoin selkeä linjaus tulisi olla, että julkisen sektorin ei tule kilpailla yritysten kanssa markkinoilla sellaisissa tavaroissa tai palveluissa, joissa on tai voidaan synnyttää yksityistä tarjontaa. Julkisen sektorin roolin toimijana tulisi olla markkinoiden toimintaa ja tervettä kilpailua tukeva ja mahdollistava. Tämä on erityisen tärkeä seikka Suomessa, jonka markkinat ovat globaalilla mittakaavalla pienet. Markkinoiden koko korostaa julkisten toimijoiden velvoitetta huolehtia markkinoiden toimivuudesta.

Kuntatalous ja julkinen talous ovat haasteellisessa tilanteessa lähivuosina. Kansalaisia huolestuttaa perustellusti miten kunnat suoriutuvat tärkeimmistä velvoitteistaan, peruspalveluista. Tässä mielessä kunnissa olisi syytä keskittyä perustehtävän, peruspalvelutehtävien järjestämiseen sen sijaan, että kunnat toimisivat markkinoilla, joilla on olemassa yksityistä tarjontaa.

Sidosyksikkömääritelmä ja yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset

Eduskunnan valiokunnan käsittelyn yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota kunnan sidosyksikkömääritelmään ja niiden mahdollisuuteen toimia avoimilla markkinoilla. Avoimen ja reilun kilpailun kannalta olisi oikein rajata sidosyksikköjen mahdollisuus toimia markkinoilla mahdollisimman pieneen. Suomen Yrittäjien pitää nollatoleranssia hyvänä lähtökohtana rajoja säädettäessä.
Hallituksen esityksessä lain soveltamisalaan on esitetty aika lailla poikkeuksia. Suomen Yrittäjät ihmettelee, miksi poikkeuksia näinkin paljon? Yhtiöittämisvelvoitteen ulkopuolelle jää näkemyksemme mukaan monia toimialoja, joissa yrittäjäjärjestö on jo pitkän aikaa tunnistanut kilpailuneutraliteettiongelmia.

Esimerkkeinä toimialoista nostettakoon esimerkiksi jätehuollon liikelaitokset ja monet sosiaali- ja terveydenhuollon liikelaitokset. Näemme ongelmia syntyvän myös tukipalveluja tuottavien toimintojen kanssa, jos kyseinen tytäryhteisö toimii markkinoilla yksityisten yritysten kanssa.

Siirtymäajoista

Hallitus esittää yhtiöittämisvelvoitteelle siirtymäaikaa vuoden 2014 loppuun saakka. Kunnilla on edessään mittava työ yhtiöittämisprosessissa. Vuonna 2011 kunnilla oli 172 liikelaitosta ja monet näistä aiheuttavat yrityksille jatkuvaa kilpailuhaittaa.

Suomen Yrittäjät edellyttää, että siirtymäaikana seurataan tarkasti tehtäviä yhtiöittämisprosesseja ja varmistetaan, että niiden yhteydessä ei tehdä perusteettomia pääomituksia.

Samassa yhteydessä on varmistuttava siitä, että nyt esitetty kuntalain muutos velvoittaa kunnat käymään myös virastomuodossa harjoitetun toimintansa markkinoilla läpi ja joko lopettamaan tai yhtiöittämään sen.

Kuntalain muutosesityksessä esitetty liikelaitosten yhtiöittämisen siirtymäaika on lyhyt. Lyhyt siirtymäaika on hyvin perusteltua, koska Euroopan unionin komissio on jo pitkään velvoittanut Suomea toteuttamaan yhtiöittämisvelvoitteen markkinoiden tervehdyttämiseksi. Liikelaitokset ovat saaneet verohyötyjä ja ovat olleet suojassa konkurssilta. Kunnalliset liikelaitokset ovat saaneet kiellettyä valtiontukea ja myös vääristäneet kilpailua.

Kuntalain kokonaisuudistuksessa huomioitavaa

Jatkossa, kun tehdään kuntalain kokonaisuudistusta tulisi käsitellä kunnan toimiala –kysymys perusteellisesti. Kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä on syytä arvioida mitä luetaan kunnan yleiseen toimialaan ja mitä ei. Lisäksi kuntalain uudistuksessa on myös syytä käydä läpi millä tavalla kuntien tehtäväkenttää rajataan. Tammikuussa valmistuneessa Valtiovarainministeriön työryhmäselvityksessä kunnille listattiin liki 550 tehtävää ja lähes 1000 tehtävistä johtuvaa velvoitetta.

Suomen Yrittäjät

Anssi Kujala
Varatoimitusjohtaja