20.3.2015 klo 13:47
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto ehdotuksista asetuksiksi räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta sekä räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

On tärkeää varmistaa räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus. Louhinta-alalla toimii paljon räjähdetöitä suorittavia pieniä yrityksiä. Turvallisuuskysymysten lisäksi räjähdeasetuksia valmisteltaessa on huomioitava yritysten toimintaedellytysten säilyttäminen. Valmisteilla olevissa asetuksissa on joitakin esityksiä ja puutteita, jotka mielestämme kohtuuttomasti vaikeuttavat pienen yrityksen toimintaedellytyksiä louhinta-alalla.

Toivomme vielä seuraavia muutoksia räjähteiden varastointia koskevan asetuksen 12. lukuun.

Maantieteellisillä olosuhteilla on oleellinen merkitys erityisesti räjähdeaineiden varastointiin liittyvissä kysymyksissä. Suomessa louhinnan kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti suuret etäisyydet. Panostajan työ on usein matkatyötä. Yksittäisen panostajan työkohde saattaa kestää alle päivästä muutamaan päivään, jonka ajan hän asuu työskentely- paikkakunnalla. Pienyrittäjälle voi olla lähes mahdoton kuljettaa räjähteitä yön ajaksi pysyvään tai edes tilapäiseen räjähdeainevarastoon, joka saattaa sijaita kaukana, esimerkiksi sadan kilometrin päässä työmaalta.

Edellä olevista syistä johtuen asetuksessa tulisi säilyttää nykyisin voimassa olevaan asetukseen sisältyvä mahdollisuus varastoida ja säilyttää räjähteitä työmaalla tai niiden käyttöpaikalla. Panostajan on mahdollista säilyttää kuusikymmentä kiloa räjähteitä louhintatyömaalla murtosuojatussa ja asianmukaisesti merkityssä säilytystilassa, jonka on oltava vähintään kymmenen metrin päässä yleisestä tiestä, asutuksesta tai tauko- tai toimistotilasta.

Mielestämme asetukseen tulisi lisäksi lisätä nk. panostajan varasto, jolla tarkoitetaan lyhytkestoista räjähdysaineiden säilytystä esimerkiksi eri työkohteiden välisenä aikana panostajan omalla tontilla tai hallinnoimalla alueella. Varastointia koskisivat samat säännöt kuin työmaallakin eli se olisi tarkoitettu alle 60 kg räjähteiden varastoimiseen ja olisi aidattu sekä valvottu. Paikallinen pelastusviranomainen toimisi varaston käyttöönottotarkastajana. Tämä vähentäisi selkeästi räjähteiden pitkien kuljetusten tuomaa riskiä sekä vähentäisi oleellisesi toiminnan kustannuksia.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja johtaja