8.11.2010 klo 08:43
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto hallituksen esitykseen laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

Eduskunnan sivistysvaliokunta

Tutkintojen eurooppalaisen vertailtavuuden ja elinikäisen oppimisen tukemisen näkökulmista on perusteltua luoda eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen (EQF) tukeutuva kansallinen viitekehys (NQF). On perusteltua käyttää eurooppalaisen viitekehyksen mukaista kahdeksanportaista järjestelmää, johon suomalaiset tutkinnot on suhteellisen helppoa sijoittaa. Suomen Yrittäjät kannattaa tältä osin hallituksen esitystä. Otamme kantaa ko. esitykseen erityisesti yrittäjyyden näkökulmasta.

Yleisesti ottaen eri tutkinnot on sijoitettu oikein kansalliseen viitekehykseen. Erikoisammattitutkintojen sijoittaminen viitekehykseen on kuitenkin haasteellista. Pidämme oikeana valintana sitä, että jotkin erikoisammattitutkinnot, kuten Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, on sijoitettu tasolle kuusi.

Hallituksen esityksen liitteenä on kuvaus tutkintojen viitekehyksen vaativuustasoista sekä tutkintojen ja oppimäärien sijoittumisesta eri vaativuustasoille. Eri tasoilla vaadittavassa osaamisessa on kuvattu myös yrittäjyysosaaminen. Tämä on hyvä, koska se jäntevöittää eri koulutustasoilla toteutettavaa yrittäjyysopetusta. Vaadittavassa yrittäjyysosaamisessa on kuitenkin epäjohdonmukaisuutta tasojen viisi ja kuusi välillä. Tasolla viisi vaaditaan ”hyvä valmius toimia ala itsenäisenä yrittäjänä”, kun puolestaan tasolla kuusi vaaditaan ”vähintään perus- edellytykset toimia itsenäisenä yrittäjänä”. Mielestämme myös kuudennella vaativuustasolla olevissa tutkinnoissa tulee olla vaatimuksena ”hyvä valmius toimia alan itsenäisenä yrittäjänä”.

Suomen Yrittäjät ry

Martti Pallari
johtaja