7.9.2016 klo 16:00
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä. Tutkintojen ja muun osaamisen viitekehys on kokonaisuus, joka mahdollistaa koulutus- ja tutkintojärjestelmän sekä muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien kokonaisvaltaisen tarkastelun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla että muilla hallinnonaloilla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017.

Viitekehyksessä jaoteltaisiin Suomen kansalliseen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet niiden edellyttämän osaamisen perusteella viitekehyksen kahdeksalle tasolle.

Tavoitteena on lisätä tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Lisäksi tavoitteena on parantaa tutkinto- ja koulutusjärjestelmän toimivuutta ja selkeyttä sekä lisätä järjestelmän tunnettuutta ja kansainvälistä liikkuvuutta.

Esityksessä ehdotetaan parhaaksi vaihtoehdoksi kansallisen tutkintojen viitekehyksen laatimista eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen pohjalta sitä jossain määrin hyödyntäen. Suoraan hyödynnettäisiin eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kahdeksantasoisuus.

Merkittävin ero eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen soveltamiseen liittyy osaamiskuvauksiin. EU-tasolla laaditut osaamiskuvaukset eivät anna riittävää kuvaa suomalaisten tutkintojen tuottamasta osaamisesta. Esityksen mukaan osaamiskuvauksia on syytä täsmentää kansallisista lähtökohdista käsin.

Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä. Viitekehys parantaa suomalaisen koulutusjärjestelmän ymmärrettävyyttä sekä lisää tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Yrittäjille on keskeistä, että työnhakijoiden on viitekehyksen avulla helpompi kuvailla pätevyytensä tasoa ja toisaalta yrittäjien on helpompi viitekehyksen avulla tulkita työnhakijoiden tutkintoja. On myös tärkeää, että ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustaminen helpottuu.

Lisäksi kiinnitimme huomiota esitysluonnoksessa seuraaviin asioihin:

Tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen vaativuustasoille ei ole sijoitettu opistotason tutkintoja. Suomen Yrittäjät esittää, että esitysluonnoksessa mainitun jatkokehitystyön yhteydessä myös opistotason tutkinnot otetaan mukaan. Tällä varmistetaan opistotason tutkinnon suorittaneiden työmarkkina-asema myös jatkossa.

Yrittäjyys ja yrittäjämäiset valmiudet on sijoitettu tasoille 4 ja 5. Suomen Yrittäjät ehdottaa pohdittavaksi, onko mielekästä sijoittaa kategorisesti yrittäjyys näille tasoille. On nähtävissä, että korkeakoulupohjainen yrittäjyys tulee lisääntymään lähivuosina huomattavasti, jolloin viitekehyksen tasoilla 6 ja 7 olisi hyvä näkyä myös yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta. Suomen Yrittäjien jäsenistä 23 % on korkeasti koulutettuja (luonnoksen tasot 6-8).

Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen Mika Tuuliainen
toimitusjohtaja koulutusasioiden päällikkö